Java 计算器小程序

Jack
• 阅读 1299

该程序是一个图形界面的简单 Java 计算器,具有良好的界面,使用人员能快捷简单的进行加、减、 乘、除、操作。其程序要求为设计一个图形界面(GUI)的计算器应用程序,完成简单的加法、减法、乘 法、除法运算,且参与计算的数字和所得结果可以有小数点、正负号,同时还要具备清零功能。

一、需求分析 根据项目简介中的项目要求,我们将其具体需求做如下分析: 1. 要使用 java 的 GUI 设计出计算器界面。 2. 通过界面按钮,可以进行加减乘除运算,并能将结果显示在界面中。 3. 计算可以有小数点,和正负整数的计算。 4. 要有清零功能。

二、设计思路: 分析完项目需求后,接下来让我们看一下项目的设计思路。 1.本应用程序继承自框架类(Frame),此程序使用 Frame 布局管理器 BorderLayout,将包含单行文本 框和清零按钮的 Panel2 加入到“North”区域,包含各种按钮的面板 Panel1 加入到”Center”区域。包 含各种按钮的面板 Panel1 采用 4 行 4 列的网格布局,然后将数字按钮和运算符按钮以及控制按钮添加到 面板中。 2.项目中要注册按钮事件监听器 ActionListener;事件监听器中的事件处理方法 public void actionPerformed(ActionEvent evt)完成主要的按钮事件的处理。 3.事件处理分以下几种情况:数字按钮事件(”0”,”1”,”2”„”8”,”9”)、运算符按钮事件(”+”,” -“,”*”,”/”)小数点按钮事件(”.”)、等号按钮事件(”=”)、清楚按钮事件(“CE”)。 4.计算器完成的是一个数学表达式,里面涉及到的就是加、减、乘、除的基本操作,仅需定义一个变 量来保存运算操作的前一个数字,与当前在计算器上的显示数字进行计算即可。

代码如下:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;
class Calculator implements ActionListener {
  JButton b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b14, b15,
      b16;
  JFrame f;
  GridLayout c = new GridLayout(4, 4);
  JTextField tf = new JTextField();
public void init() {
  f = new JFrame("CardLayout testing");
  Container ct = f.getContentPane();
  tf.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
  ct.add(tf, "North");
  JPanel p2 = new JPanel();
  ct.add(p2, "Center");
  GridLayout c = new GridLayout(4, 4);
  p2.setLayout(c);
  JButton b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b14, b15, b16;
  b1 = new JButton("1");
  b2 = new JButton("2");
  b3 = new JButton("3");
  b4 = new JButton("4");
  b5 = new JButton("5");
  b6 = new JButton("6");
  b7 = new JButton("7");
  b8 = new JButton("8");
  b9 = new JButton("9");
  b10 = new JButton("0");
  b11 = new JButton(".");
  b12 = new JButton("=");
  b13 = new JButton("+");
  b14 = new JButton("-");
  b15 = new JButton("x");
  b16 = new JButton("/");
  p2.add(b1);
  b1.addActionListener(this);
  p2.add(b2);
  b2.addActionListener(this);
  p2.add(b3);
  b3.addActionListener(this);
  p2.add(b13);
  b13.addActionListener(this);
  p2.add(b4);
  b4.addActionListener(this);
  p2.add(b5);
  b5.addActionListener(this);
  p2.add(b6);
  b6.addActionListener(this);
  p2.add(b14);
  b14.addActionListener(this);
  p2.add(b7);
  b7.addActionListener(this);
  p2.add(b8);
  b8.addActionListener(this);
  p2.add(b9);
  b9.addActionListener(this);
  p2.add(b15);
  b15.addActionListener(this);
  p2.add(b10);
  b10.addActionListener(this);
  p2.add(b11);
  b11.addActionListener(this);
  p2.add(b12);
  b12.addActionListener(this);
  p2.add(b16);
  b16.addActionListener(this);

  f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
      System.exit(0);
    }
  });
  f.setSize(200, 180);
  f.setVisible(true);
}

double sum = 0;
Vector v = new Vector(1, 1);
Vector v2 = new Vector(1, 1);

public Calculator() {
  v2.addElement(new String("init"));
  v.addElement(new String("init"));
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  String str = tf.getText();
  // 加号的实现
  if (e.getActionCommand() == "+") 
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else if (("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
      v2.addElement(new String("="));
    } else {
      double d = Double.parseDouble(str);
      if (("+").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("-").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum - d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("x").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum * d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("/").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum / d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("=").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      }
    }
    v.addElement(new String("+"));
    v2.addElement(new String("+"));
  }

  // 减号的实现
  if (e.getActionCommand() == "-") 
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else if (("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
      v2.addElement(new String("="));
    } else {
      double d = Double.parseDouble(str);
      if (("+").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("-").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum - d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("x").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum * d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("/").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum / d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("=").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      }
    }
    v.addElement(new String("-"));
    v2.addElement(new String("-"));
  }

  // 乘号的实现
  if (e.getActionCommand() == "x") 
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else if (("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
      v2.addElement(new String("="));
    } else {
      double d = Double.parseDouble(str);
      if (("+").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("-").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum - d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("x").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum * d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("/").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum / d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("=").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      }
    }
    v.addElement(new String("x"));
    v2.addElement(new String("x"));
  }

  // 除号的实现
  if (e.getActionCommand() == "/") 
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else if (("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
      v2.addElement(new String("="));
    } else {
      double d = Double.parseDouble(str);
      if (("+").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("-").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum - d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("x").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum * d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("/").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum / d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("=").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      }
    }
    v.addElement(new String("/"));
    v2.addElement(new String("/"));
  }

  // 等号实现
  if (e.getActionCommand() == "=") 
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else if (("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText(String.valueOf(sum));
    } else {
      double d = Double.parseDouble(str);
      if (("+").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("-").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum - d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("x").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum * d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("/").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum / d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else if (("=").equals((String) v.lastElement())) {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
        // tf.setText(String.valueOf(sum));
      } else {
        sum = sum + d;
        tf.setText(String.valueOf(sum));
      }
    }
    v.addElement(new String("="));
    v2.addElement(new String("="));
  }

  if (e.getActionCommand() == "1" || e.getActionCommand() == "2"
      || e.getActionCommand() == "3" || e.getActionCommand() == "4"
      || e.getActionCommand() == "5" || e.getActionCommand() == "6"
      || e.getActionCommand() == "7" || e.getActionCommand() == "8"
      || e.getActionCommand() == "9" || e.getActionCommand() == "0"
      || e.getActionCommand() == ".") // 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,.的实现;
  {
    if (("+").equals((String) v2.lastElement())
        || ("-").equals((String) v2.lastElement())
        || ("x").equals((String) v2.lastElement())
        || ("/").equals((String) v2.lastElement())
        || ("init").equals((String) v2.lastElement())) {
      tf.setText("");
      tf.setText(e.getActionCommand());
    } else if (("=").equals((String) v2.lastElement())) {
      sum = 0;
      tf.setText("");
      tf.setText(e.getActionCommand());
    } else {
      tf.setText(tf.getText() + e.getActionCommand());// 调用其父类中的getText()方法
    }
    v2.addElement(new String(e.getActionCommand()));
  }
}

public static void main(String args[]) {
  new Calculator().init();
}
}
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JCalculator extends JFrame implements ActionListener {
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = -6675736133730301893L;
private class WindowCloser extends WindowAdapter {
  public void windowClosing(WindowEvent we) {
    System.exit(0);
  }
}

int i;
// Strings for Digit & Operator buttons.
private final String[] str = { "7", "8", "9", "/", "4", "5", "6", "*", "1",
    "2", "3", "-", ".", "0", "=", "+" };
// Build buttons.
JButton[] buttons = new JButton[str.length];
// For cancel or reset.
JButton reset = new JButton("CE");
// Build the text field to show the result.
JTextField display = new JTextField("0");

/**
 * Constructor without parameters.
 */
public JCalculator() {
  super("计算器");
  // Add a panel.
  JPanel panel1 = new JPanel(new GridLayout(4, 4));
  // panel1.setLayout(new GridLayout(4,4));
  for (i = 0; i < str.length; i++) {
    buttons[i] = new JButton(str[i]);
    panel1.add(buttons[i]);
  }
  JPanel panel2 = new JPanel(new BorderLayout());
  // panel2.setLayout(new BorderLayout());
  panel2.add("Center", display);
  panel2.add("East", reset);
  // JPanel panel3 = new Panel();
  getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
  getContentPane().add("North", panel2);
  getContentPane().add("Center", panel1);
  // Add action listener for each digit & operator button.
  for (i = 0; i < str.length; i++)
    buttons[i].addActionListener(this);
  // Add listener for "reset" button.
  reset.addActionListener(this);
  // Add listener for "display" button.
  display.addActionListener(this);
  // The "close" button "X".
  addWindowListener(new WindowCloser());
  // Initialize the window size.
  setSize(800, 800);
  // Show the window.
  // show(); Using show() while JDK version is below 1.5.
  setVisible(true);
  // Fit the certain size.
  pack();
} 

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  Object target = e.getSource();
  String label = e.getActionCommand();
  if (target == reset)
    handleReset();
  else if ("0123456789.".indexOf(label) > 0)
    handleNumber(label);
  else
    handleOperator(label);
}
// Is the first digit pressed?
boolean isFirstDigit = true;
/**
 * Number handling.
 * @param key the key of the button.
 */
public void handleNumber(String key) {
  if (isFirstDigit)
    display.setText(key);
  else if ((key.equals(".")) && (display.getText().indexOf(".") < 0))
    display.setText(display.getText() + ".");
  else if (!key.equals("."))
    display.setText(display.getText() + key);
  isFirstDigit = false;
}

/**
 * Reset the calculator.
 */
public void handleReset() {
  display.setText("0");
  isFirstDigit = true;
  operator = "=";
}

double number = 0.0;
String operator = "=";

/**
 * Handling the operation.
 * @param key pressed operator's key.
 */
public void handleOperator(String key) {
  if (operator.equals("+"))
    number += Double.valueOf(display.getText());
  else if (operator.equals("-"))
    number -= Double.valueOf(display.getText());
  else if (operator.equals("*"))
    number *= Double.valueOf(display.getText());
  else if (operator.equals("/"))
    number /= Double.valueOf(display.getText());
  else if (operator.equals("="))
    number = Double.valueOf(display.getText());
  display.setText(String.valueOf(number));
  operator = key;
  isFirstDigit = true;
}

public static void main(String[] args) {
  new JCalculator();
}
}

程序运行结果为: Java 计算器小程序

更多知识欢迎关注微信公众号“51学代码”

网址:www.51xcode.com[链接](http://www.51xcode.com)

作者博客:https://hello1024.world (你好1024的世界)链接 Java 计算器小程序

点赞
收藏
评论区
推荐文章
blmius blmius
2年前
MySQL:[Err] 1292 - Incorrect datetime value: ‘0000-00-00 00:00:00‘ for column ‘CREATE_TIME‘ at row 1
文章目录问题用navicat导入数据时,报错:原因这是因为当前的MySQL不支持datetime为0的情况。解决修改sql\mode:sql\mode:SQLMode定义了MySQL应支持的SQL语法、数据校验等,这样可以更容易地在不同的环境中使用MySQL。全局s
Karen110 Karen110
2年前
一篇文章带你了解JavaScript日期
日期对象允许您使用日期(年、月、日、小时、分钟、秒和毫秒)。一、JavaScript的日期格式一个JavaScript日期可以写为一个字符串:ThuFeb02201909:59:51GMT0800(中国标准时间)或者是一个数字:1486000791164写数字的日期,指定的毫秒数自1970年1月1日00:00:00到现在。1\.显示日期使用
Jacquelyn38 Jacquelyn38
2年前
2020年前端实用代码段,为你的工作保驾护航
有空的时候,自己总结了几个代码段,在开发中也经常使用,谢谢。1、使用解构获取json数据let jsonData  id: 1,status: "OK",data: 'a', 'b';let  id, status, data: number   jsonData;console.log(id, status, number )
皕杰报表之UUID
​在我们用皕杰报表工具设计填报报表时,如何在新增行里自动增加id呢?能新增整数排序id吗?目前可以在新增行里自动增加id,但只能用uuid函数增加UUID编码,不能新增整数排序id。uuid函数说明:获取一个UUID,可以在填报表中用来创建数据ID语法:uuid()或uuid(sep)参数说明:sep布尔值,生成的uuid中是否包含分隔符'',缺省为
Wesley13 Wesley13
2年前
Java日期时间API系列31
 时间戳是指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总毫秒数,是所有时间的基础,其他时间可以通过时间戳转换得到。Java中本来已经有相关获取时间戳的方法,Java8后增加新的类Instant等专用于处理时间戳问题。 1获取时间戳的方法和性能对比1.1获取时间戳方法Java8以前
Easter79 Easter79
2年前
Twitter的分布式自增ID算法snowflake (Java版)
概述分布式系统中,有一些需要使用全局唯一ID的场景,这种时候为了防止ID冲突可以使用36位的UUID,但是UUID有一些缺点,首先他相对比较长,另外UUID一般是无序的。有些时候我们希望能使用一种简单一些的ID,并且希望ID能够按照时间有序生成。而twitter的snowflake解决了这种需求,最初Twitter把存储系统从MySQL迁移
Wesley13 Wesley13
2年前
00:Java简单了解
浅谈Java之概述Java是SUN(StanfordUniversityNetwork),斯坦福大学网络公司)1995年推出的一门高级编程语言。Java是一种面向Internet的编程语言。随着Java技术在web方面的不断成熟,已经成为Web应用程序的首选开发语言。Java是简单易学,完全面向对象,安全可靠,与平台无关的编程语言。
Stella981 Stella981
2年前
Django中Admin中的一些参数配置
设置在列表中显示的字段,id为django模型默认的主键list_display('id','name','sex','profession','email','qq','phone','status','create_time')设置在列表可编辑字段list_editable
Wesley13 Wesley13
2年前
MySQL部分从库上面因为大量的临时表tmp_table造成慢查询
背景描述Time:20190124T00:08:14.70572408:00User@Host:@Id:Schema:sentrymetaLast_errno:0Killed:0Query_time:0.315758Lock_
京东云开发者 京东云开发者
12个月前
为什么mysql不推荐使用雪花ID作为主键
作者:毛辰飞背景在mysql中设计表的时候,mysql官方推荐不要使用uuid或者不连续不重复的雪花id(long形且唯一),而是推荐连续自增的主键id,官方的推荐是auto_increment,那么为什么不建议采用uuid,使用uuid究
Jack
Jack
Lv1
男 · 在校大学生
微信公众号:“51学代码” 个人博客:hello1024.world(你好1024的世界)
文章
8
粉丝
2
获赞
2