python-算法训练 区间k大数查询

DaLongggggg 等级 100 0 0

问题描述

给定一个序列,每次询问序列中第l个数到第r个数中第K大的数是哪个。

输入格式

第一行包含一个数n,表示序列长度。

第二行包含n个正整数,表示给定的序列。

第三个包含一个正整数m,表示询问个数。

接下来m行,每行三个数l,r,K,表示询问序列从左往右第l个数到第r个数中,从大往小第K大的数是哪个。序列元素从1开始标号。

输出格式

总共输出m行,每行一个数,表示询问的答案。

样例输入

5 1 2 3 4 5 2 1 5 2 2 3 2

样例输出

4 2

数据规模与约定

对于30%的数据,n,m<=100;

对于100%的数据,n,m<=1000;

保证k<=(r-l+1),序列中的数<=106。

n = int(input())
listn = list(map(int,input().split()))
m = int(input())
for i in range(0,m):
    l,r,K = map(int,input().split())
    list = listn[l-1:r]
    list.sort(reverse=True)
    print(list[K-1])

输入l r k三个数 从左往右第l个数到第r个数中在列表里第l个数下标即为l-1 则截取[l-1:r]的部分 要求从大到小 则利用sorted函数排序 排序后输出第k个数即k-1

预览图
收藏
评论区
守株待兔
最新文章
python-阶乘计算 2021-04-08 09:00
python刷题-序列求和 2021-04-06 19:20
python刷题-圆的面积 2021-04-06 19:15
python刷题-闰年判断 2021-04-06 16:27
python刷题-01字串 2021-04-06 16:13
python刷题-字母图形 2021-04-06 15:29
python刷题-数列特征 2021-03-31 22:09

导读