2020 ECCV 所有论文及补充材料链接(一)

可莉
• 阅读 1149

2020 ECCV 所有论文及补充材料链接(一)

2020 ECCV 所有论文及补充材料链接(二)

-----------------------------------------------------------------

Quaternion Equivariant Capsule Networks for 3D Point Clouds

Yongheng Zhao, Tolga Birdal, Jan Eric Lenssen, Emanuele Menegatti, Leonidas Guibas, Federico Tombari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DeepFit: 3D Surface Fitting via Neural Network Weighted Least Squares

Yizhak Ben-Shabat, Stephen Gould

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

NSGANetV2: Evolutionary Multi-Objective Surrogate-Assisted Neural Architecture Search

Zhichao Lu, Kalyanmoy Deb, Erik Goodman, Wolfgang Banzhaf, Vishnu Naresh Boddeti

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Describing Textures using Natural Language

Chenyun Wu, Mikayla Timm, Subhransu Maji

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Empowering Relational Network by Self-Attention Augmented Conditional Random Fields for Group Activity Recognition

Rizard Renanda Adhi Pramono, Yie Tarng Chen, Wen Hsien Fang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AiR: Attention with Reasoning Capability

Shi Chen, Ming Jiang, Jinhui Yang, Qi Zhao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self6D: Self-Supervised Monocular 6D Object Pose Estimation

Gu Wang, Fabian Manhardt, Jianzhun Shao, Xiangyang Ji, Nassir Navab , Federico Tombari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Invertible Image Rescaling

Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Synthesize then Compare: Detecting Failures and Anomalies for Semantic Segmentation

Yingda Xia, Yi Zhang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan L. Yuille

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

House-GAN: Relational Generative Adversarial Networks for Graph-constrained House Layout Generation

Nelson Nauata, Kai-Hung Chang, Chin-Yi Cheng, Greg Mori, Yasutaka Furukawa

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Crowdsampling the Plenoptic Function

Zhengqi Li, Wenqi Xian, Abe Davis, Noah Snavely

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

VoxelPose: Towards Multi-Camera 3D Human Pose Estimation in Wild Environment

Hanyue Tu, Chunyu Wang, Wenjun Zeng

[pdf]

[DOI]

End-to-End Object Detection with Transformers

Nicolas Carion, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Usunier, Alexander Kirillov, Sergey Zagoruyko

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment

Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Ladybird: Quasi-Monte Carlo Sampling for Deep Implicit Field Based 3D Reconstruction with Symmetry

Yifan Xu, Tianqi Fan, Yi Yuan, Gurprit Singh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Segment as Points for Efficient Online Multi-Object Tracking and Segmentation

Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Huan Huang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Conditional Convolutions for Instance Segmentation

Zhi Tian, Chunhua Shen, Hao Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Network Width and Resolution

Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Chen Chen, Shen Yan, Mi Zhang, Andrew Willis

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset

Menglin Jia, Mengyun Shi, Mikhail Sirotenko, Yin Cui, Claire Cardie , Bharath Hariharan, Hartwig Adam, Serge Belongie

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Privacy Preserving Structure-from-Motion

Marcel Geppert, Viktor Larsson, Pablo Speciale, Johannes L. Schönberger, Marc Pollefeys

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rewriting a Deep Generative Model

David Bau, Steven Liu, Tongzhou Wang, Jun-Yan Zhu, Antonio Torralba

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Compare and Reweight: Distinctive Image Captioning Using Similar Images Sets

Jiuniu Wang, Wenjia Xu, Qingzhong Wang, Antoni B. Chan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Long-term Human Motion Prediction with Scene Context

Zhe Cao, Hang Gao, Karttikeya Mangalam, Qi-Zhi Cai, Minh Vo, Jitendra Malik

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis

Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ReferIt3D: Neural Listeners for Fine-Grained 3D Object Identification in Real-World Scenes

Panos Achlioptas, Ahmed Abdelreheem, Fei Xia, Mohamed Elhoseiny, Leonidas Guibas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MatryODShka: Real-time 6DoF Video View Synthesis using Multi-Sphere Images

Benjamin Attal, Selena Ling, Aaron Gokaslan, Christian Richardt, James Tompkin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning and Aggregating Deep Local Descriptors for Instance-level Recognition

Giorgos Tolias, Tomas Jenicek, Ondřej Chum

[pdf]

[DOI]

A Consistently Fast and Globally Optimal Solution to the Perspective-n-Point Problem

George Terzakis, Manolis Lourakis

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learn to Recover Visible Color for Video Surveillance in a Day

Guangming Wu, Yinqiang Zheng, Zhiling Guo, Zekun Cai, Xiaodan Shi, Xin Ding, Yifei Huang, Yimin Guo, Ryosuke Shibasaki

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Fashion3D: A Dataset and Benchmark for 3D Garment Reconstruction from Single Images

Heming Zhu, Yu Cao, Hang Jin, Weikai Chen, Dong Du, Zhangye Wang, Shuguang Cui, Xiaoguang Han

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Spatially Adaptive Inference with Stochastic Feature Sampling and Interpolation

Zhenda Xie, Zheng Zhang, Xizhou Zhu, Gao Huang, Stephen Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BorderDet: Border Feature for Dense Object Detection

Han Qiu, Yuchen Ma, Zeming Li, Songtao Liu, Jian Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Regularization with Latent Space Virtual Adversarial Training

Genki Osada, Budrul Ahsan, Revoti Prasad Bora, Takashi Nishide

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Du²Net: Learning Depth Estimation from Dual-Cameras and Dual-Pixels

Yinda Zhang, Neal Wadhwa, Sergio Orts-Escolano, Christian Häne, Sean Fanello, Rahul Garg

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Model-Agnostic Boundary-Adversarial Sampling for Test-Time Generalization in Few-Shot learning

Jaekyeom Kim, Hyoungseok Kim, Gunhee Kim

[pdf]

[DOI]

Targeted Attack for Deep Hashing based Retrieval

Jiawang Bai, Bin Chen, Yiming Li, Dongxian Wu, Weiwei Guo, Shu-Tao Xia, En-Hui Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Gradient Centralization: A New Optimization Technique for Deep Neural Networks

Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Content-Aware Unsupervised Deep Homography Estimation

Jirong Zhang, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Lanpeng Jia, Nianjin Ye, Jue Wang, Ji Zhou, Jian Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-View Optimization of Local Feature Geometry

Mihai Dusmanu, Johannes L. Schönberger, Marc Pollefeys

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

The Phong Surface: Efficient 3D Model Fitting using Lifted Optimization

Jingjing Shen, Thomas J. Cashman, Qi Ye, Tim Hutton, Toby Sharp, Federica Bogo, Andrew Fitzgibbon, Jamie Shotton

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Forecasting Human-Object Interaction: Joint Prediction of Motor Attention and Actions in First Person Video

Miao Liu, Siyu Tang, Yin Li, James M. Rehg

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Stereo from Single Images

Jamie Watson, Oisin Mac Aodha, Daniyar Turmukhambetov, Gabriel J. Brostow, Michael Firman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Prototype Rectification for Few-Shot Learning

Jinlu Liu, Liang Song, Yongqiang Qin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Feature Descriptors using Camera Pose Supervision

Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Bharath Hariharan, Noah Snavely

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semantic Flow for Fast and Accurate Scene Parsing

Xiangtai Li, Ansheng You, Zhen Zhu, Houlong Zhao, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Shaohua Tan, Yunhai Tong

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Appearance Consensus Driven Self-Supervised Human Mesh Recovery

Jogendra Nath Kundu, Mugalodi Rakesh, Varun Jampani, Rahul Mysore Venkatesh, R. Venkatesh Babu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Diffraction Line Imaging

Mark Sheinin, Dinesh N. Reddy, Matthew O’Toole, Srinivasa G. Narasimhan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Aligning and Projecting Images to Class-conditional Generative Networks

Minyoung Huh, Richard Zhang, Jun-Yan Zhu, Sylvain Paris, Aaron Hertzmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Suppress and Balance: A Simple Gated Network for Salient Object Detection

Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Visual Memorability for Robotic Interestingness via Unsupervised Online Learning

Chen Wang, Wenshan Wang, Yuheng Qiu, Yafei Hu, Sebastian Scherer

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Post-Training Piecewise Linear Quantization for Deep Neural Networks

Jun Fang, Ali Shafiee, Hamzah Abdel-Aziz, David Thorsley, Georgios Georgiadis, Joseph H. Hassoun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Joint Disentangling and Adaptation for Cross-Domain Person Re-Identification

Yang Zou, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, B.V.K. Vijaya Kumar, Jan Kautz

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

In-Home Daily-Life Captioning Using Radio Signals

Lijie Fan, Tianhong Li, Yuan Yuan, Dina Katabi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self-Challenging Improves Cross-Domain Generalization

Zeyi Huang, Haohan Wang, Eric P. Xing, Dong Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Competence-aware Curriculum for Visual Concepts Learning via Question Answering

Qing Li, Siyuan Huang, Yining Hong, Song-Chun Zhu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multitask Learning Strengthens Adversarial Robustness

Chengzhi Mao, Amogh Gupta, Vikram Nitin, Baishakhi Ray, Shuran Song , Junfeng Yang, Carl Vondrick

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

S2DNAS: Transforming Static CNN Model for Dynamic Inference via Neural Architecture Search

Zhihang Yuan, Bingzhe Wu, Guangyu Sun, Zheng Liang, Shiwan Zhao, Weichen Bi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding

Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Motion Capture from Internet Videos

Junting Dong, Qing Shuai, Yuanqing Zhang, Xian Liu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Appearance-Preserving 3D Convolution for Video-based Person Re-identification

Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Hongkai Zhang, Xilin Chen

[pdf]

[DOI]

Solving the Blind Perspective-n-Point Problem End-To-End With Robust Differentiable Geometric Optimization

Dylan Campbell, Liu Liu, Stephen Gould

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation

Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Spatial-angular Regularization for Compressive Light Field Reconstruction over Coded Apertures

Mantang Guo, Junhui Hou, Jing Jin, Jie Chen, Lap-Pui Chau

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Video-based Remote Physiological Measurement via Cross-verified Feature Disentangling

Xuesong Niu, Zitong Yu, Hu Han, Xiaobai Li, Shiguang Shan, Guoying Zhao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Combining Implicit Function Learning and Parametric Models for 3D Human Reconstruction

Bharat Lal Bhatnagar, Cristian Sminchisescu, Christian Theobalt, Gerard Pons-Moll

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Orientation-aware Vehicle Re-identification with Semantics-guided Part Attention Network

Tsai-Shien Chen, Chih-Ting Liu, Chih-Wei Wu, Shao-Yi Chien

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Mining Cross-Image Semantics for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Guolei Sun, Wenguan Wang, Jifeng Dai, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CoReNet: Coherent 3D Scene Reconstruction from a Single RGB Image

Stefan Popov, Pablo Bauszat, Vittorio Ferrari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Layer-wise Conditioning Analysis in Exploring the Learning Dynamics of DNNs

Lei Huang, Jie Qin, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow

Zachary Teed, Jia Deng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Domain-invariant Stereo Matching Networks

Feihu Zhang, Xiaojuan Qi, Ruigang Yang, Victor Prisacariu, Benjamin Wah, Philip Torr

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DeepHandMesh: A Weakly-supervised Deep Encoder-Decoder Framework for High-fidelity Hand Mesh Modeling

Gyeongsik Moon, Takaaki Shiratori, Kyoung Mu Lee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Content Adaptive and Error Propagation Aware Deep Video Compression

Guo Lu, Chunlei Cai, Xiaoyun Zhang, Li Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu , Zhiyong Gao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Towards Streaming Perception

Mengtian Li, Yu-Xiong Wang, Deva Ramanan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Towards Automated Testing and Robustification by Semantic Adversarial Data Generation

Rakshith Shetty, Mario Fritz, Bernt Schiele

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adversarial Generative Grammars for Human Activity Prediction

AJ Piergiovanni, Anelia Angelova, Alexander Toshev, Michael S. Ryoo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GDumb: A Simple Approach that Questions Our Progress in Continual Learning

Ameya Prabhu, Philip H. S. Torr, Puneet K. Dokania

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Lane Graph Representations for Motion Forecasting

Ming Liang, Bin Yang, Rui Hu, Yun Chen, Renjie Liao, Song Feng, Raquel Urtasun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

What Matters in Unsupervised Optical Flow

Rico Jonschkowski, Austin Stone, Jonathan T. Barron, Ariel Gordon, Kurt Konolige, Anelia Angelova

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Synthesis and Completion of Facades from Satellite Imagery

Xiaowei Zhang, Christopher May, Daniel Aliaga

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Mapillary Planet-Scale Depth Dataset

Manuel López Antequera, Pau Gargallo, Markus Hofinger, Samuel Rota Bulò, Yubin Kuang, Peter Kontschieder

[pdf]

[DOI]

V2VNet: Vehicle-to-Vehicle Communication for Joint Perception and Prediction

Tsun-Hsuan Wang, Sivabalan Manivasagam, Ming Liang, Bin Yang, Wenyuan Zeng, Raquel Urtasun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Training Interpretable Convolutional Neural Networks by Differentiating Class-specific Filters

Haoyu Liang, Zhihao Ouyang, Yuyuan Zeng, Hang Su, Zihao He, Shu-Tao Xia, Jun Zhu, Bo Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

EagleEye: Fast Sub-net Evaluation for Efficient Neural Network Pruning

Bailin Li, Bowen Wu, Jiang Su, Guangrun Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Intrinsic Point Cloud Interpolation via Dual Latent Space Navigation

Marie-Julie Rakotosaona, Maks Ovsjanikov

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Cross-Domain Cascaded Deep Translation

Oren Katzir, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

“Look Ma, no landmarks!” – Unsupervised, Model-based Dense Face Alignment

Tatsuro Koizumi, William A. P. Smith

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Online Invariance Selection for Local Feature Descriptors

Rémi Pautrat, Viktor Larsson, Martin R. Oswald, Marc Pollefeys

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking Image Inpainting via a Mutual Encoder-Decoder with Feature Equalizations

Hongyu Liu, Bin Jiang, Yibing Song, Wei Huang, Chao Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TextCaps: a Dataset for Image Captioning with Reading Comprehension

Oleksii Sidorov, Ronghang Hu, Marcus Rohrbach, Amanpreet Singh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

It is not the Journey but the Destination: Endpoint Conditioned Trajectory Prediction

Karttikeya Mangalam, Harshayu Girase, Shreyas Agarwal, Kuan-Hui Lee, Ehsan Adeli, Jitendra Malik, Adrien Gaidon

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning What to Learn for Video Object Segmentation

Goutam Bhat, Felix Järemo Lawin, Martin Danelljan, Andreas Robinson, Michael Felsberg, Luc Van Gool, Radu Timofte

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SIZER: A Dataset and Model for Parsing 3D Clothing and Learning Size Sensitive 3D Clothing

Garvita Tiwari, Bharat Lal Bhatnagar, Tony Tung, Gerard Pons-Moll

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

LIMP: Learning Latent Shape Representations with Metric Preservation Priors

Luca Cosmo, Antonio Norelli, Oshri Halimi, Ron Kimmel, Emanuele Rodolà

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unsupervised Sketch to Photo Synthesis

Runtao Liu, Qian Yu, Stella X. Yu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Simple Way to Make Neural Networks Robust Against Diverse Image Corruptions

Evgenia Rusak, Lukas Schott, Roland S. Zimmermann, Julian Bitterwolf , Oliver Bringmann, Matthias Bethge, Wieland Brendel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SoftPoolNet: Shape Descriptor for Point Cloud Completion and Classification

Yida Wang, David Joseph Tan, Nassir Navab, Federico Tombari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Hierarchical Face Aging through Disentangled Latent Characteristics

Peipei Li, Huaibo Huang, Yibo Hu, Xiang Wu, Ran He, Zhenan Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Hybrid Models for Open Set Recognition

Hongjie Zhang, Ang Li, Jie Guo, Yanwen Guo

[pdf]

[DOI]

TopoGAN: A Topology-Aware Generative Adversarial Network

Fan Wang, Huidong Liu, Dimitris Samaras, Chao Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Localize Actions from Moments

Fuchen Long, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ForkGAN: Seeing into the Rainy Night

Ziqiang Zheng, Yang Wu, Xinran Han, Jianbo Shi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning

Xinwei Sun, Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Lingjing Hu, Shanghang Zhang, Yizhou Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ExchNet: A Unified Hashing Network for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval

Quan Cui, Qing-Yuan Jiang, Xiu-Shen Wei, Wu-Jun Li, Osamu Yoshie

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TSIT: A Simple and Versatile Framework for Image-to-Image Translation

Liming Jiang, Changxu Zhang, Mingyang Huang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ProxyBNN: Learning Binarized Neural Networks via Proxy Matrices

Xiangyu He, Zitao Mo, Ke Cheng, Weixiang Xu, Qinghao Hu, Peisong Wang, Qingshan Liu, Jian Cheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

HMOR: Hierarchical Multi-Person Ordinal Relations for Monocular Multi-Person 3D Pose Estimation

Can Wang, Jiefeng Li, Wentao Liu, Chen Qian, Cewu Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Mask2CAD: 3D Shape Prediction by Learning to Segment and Retrieve

Weicheng Kuo, Anelia Angelova, Tsung-Yi Lin, Angela Dai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Unified Framework of Surrogate Loss by Refactoring and Interpolation

Lanlan Liu, Mingzhe Wang, Jia Deng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Reflectance Volumes: Relightable Reconstructions from Multi-View Photometric Images

Sai Bi, Zexiang Xu, Kalyan Sunkavalli, Miloš Hašan, Yannick Hold-Geoffroy, David Kriegman, Ravi Ramamoorthi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Memory-augmented Dense Predictive Coding for Video Representation Learning

Tengda Han, Weidi Xie, Andrew Zisserman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PointMixup: Augmentation for Point Clouds

Yunlu Chen, Vincent Tao Hu, Efstratios Gavves, Thomas Mensink, Pascal Mettes, Pengwan Yang, Cees G. M. Snoek

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Identity-Guided Human Semantic Parsing for Person Re-Identification

Kuan Zhu, Haiyun Guo, Zhiwei Liu, Ming Tang, Jinqiao Wang

[pdf]

[DOI]

Learning Gradient Fields for Shape Generation

Ruojin Cai, Guandao Yang, Hadar Averbuch-Elor, Zekun Hao, Serge Belongie, Noah Snavely, Bharath Hariharan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

COCO-FUNIT: Few-Shot Unsupervised Image Translation with a Content Conditioned Style Encoder

Kuniaki Saito, Kate Saenko, Ming-Yu Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Corner Proposal Network for Anchor-free, Two-stage Object Detection

Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian

[pdf]

[DOI]

PhraseClick: Toward Achieving Flexible Interactive Segmentation by Phrase and Click

Henghui Ding, Scott Cohen, Brian Price, Xudong Jiang

[pdf]

[DOI]

Unified Multisensory Perception: Weakly-Supervised Audio-Visual Video Parsing

Yapeng Tian, Dingzeyu Li, Chenliang Xu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Delicate Local Representations for Multi-Person Pose Estimation

Yuanhao Cai, Zhicheng Wang, Zhengxiong Luo, Binyi Yin, Angang Du, Haoqian Wang, Xiangyu Zhang, Xinyu Zhou, Erjin Zhou, Jian Sun

[pdf]

[DOI]

Learning to Plan with Uncertain Topological Maps

Edward Beeching, Jilles Dibangoye, Olivier Simonin, Christian Wolf

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Neural Design Network: Graphic Layout Generation with Constraints

Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Irfan Essa, Phuong B Le, Haifeng Gong, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points

Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Convolutional Occupancy Networks

Songyou Peng, Michael Niemeyer, Lars Mescheder, Marc Pollefeys, Andreas Geiger

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-person 3D Pose Estimation in Crowded Scenes Based on Multi-View Geometry

He Chen, Pengfei Guo, Pengfei Li, Gim Hee Lee, Gregory Chirikjian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TIDE: A General Toolbox for Identifying Object Detection Errors

Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays, Judy Hoffman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PointContrast: Unsupervised Pre-training for 3D Point Cloud Understanding

Saining Xie, Jiatao Gu, Demi Guo, Charles R. Qi, Leonidas Guibas, Or Litany

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DSA: More Efficient Budgeted Pruning via Differentiable Sparsity Allocation

Xuefei Ning, Tianchen Zhao, Wenshuo Li, Peng Lei, Yu Wang, Huazhong Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Circumventing Outliers of AutoAugment with Knowledge Distillation

Longhui Wei, An Xiao, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Qi Tian

[pdf]

[DOI]

S2DNet: Learning Image Features for Accurate Sparse-to-Dense Matching

Hugo Germain, Guillaume Bourmaud, Vincent Lepetit

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RTM3D: Real-time Monocular 3D Detection from Object Keypoints for Autonomous Driving

Peixuan Li, Huaici Zhao, Pengfei Liu, Feidao Cao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Video Object Segmentation with Episodic Graph Memory Networks

Xiankai Lu, Wenguan Wang, Martin Danelljan, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking Bottleneck Structure for Efficient Mobile Network Design

Daquan Zhou, Qibin Hou, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Side-Tuning: A Baseline for Network Adaptation via Additive Side Networks

Jeffrey O. Zhang, Alexander Sax, Amir Zamir, Leonidas Guibas, Jitendra Malik

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Towards Part-aware Monocular 3D Human Pose Estimation: An Architecture Search Approach

Zerui Chen, Yan Huang, Hongyuan Yu, Bin Xue, Ke Han, Yiru Guo, Liang Wang

[pdf]

[DOI]

REVISE: A Tool for Measuring and Mitigating Bias in Visual Datasets

Angelina Wang, Arvind Narayanan, Olga Russakovsky

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contrastive Learning for Weakly Supervised Phrase Grounding

Tanmay Gupta, Arash Vahdat, Gal Chechik, Xiaodong Yang, Jan Kautz, Derek Hoiem

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Collaborative Learning of Gesture Recognition and 3D Hand Pose Estimation with Multi-Order Feature Analysis

Siyuan Yang, Jun Liu, Shijian Lu, Meng Hwa Er, Alex C. Kot

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Making an Invisibility Cloak: Real World Adversarial Attacks on Object Detectors

Zuxuan Wu, Ser-Nam Lim, Larry S. Davis, Tom Goldstein

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TuiGAN: Learning Versatile Image-to-Image Translation with Two Unpaired Images

Jianxin Lin, Yingxue Pang, Yingce Xia, Zhibo Chen, Jiebo Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semi-Siamese Training for Shallow Face Learning

Hang Du, Hailin Shi, Yuchi Liu, Jun Wang, Zhen Lei, Dan Zeng, Tao Mei

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GAN Slimming: All-in-One GAN Compression by A Unified Optimization Framework

Haotao Wang, Shupeng Gui, Haichuan Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Human Interaction Learning on 3D Skeleton Point Clouds for Video Violence Recognition

Yukun Su, Guosheng Lin, Jinhui Zhu, Qingyao Wu

[pdf]

[DOI]

Binarized Neural Network for Single Image Super Resolution

Jingwei Xin, Nannan Wang, Xinrui Jiang, Jie Li, Heng Huang, Xinbo Gao

[pdf]

[DOI]

Axial-DeepLab: Stand-Alone Axial-Attention for Panoptic Segmentation

Huiyu Wang, Yukun Zhu, Bradley Green, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adaptive Computationally Efficient Network for Monocular 3D Hand Pose Estimation

Zhipeng Fan, Jun Liu, Yao Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking

Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets

Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Hamiltonian Dynamics for Real-World Shape Interpolation

Marvin Eisenberger, Daniel Cremers

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Scale Multilingual Representations for Vision-Language Tasks

Andrea Burns, Donghyun Kim, Derry Wijaya, Kate Saenko, Bryan A. Plummer

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-modal Transformer for Video Retrieval

Valentin Gabeur, Chen Sun, Karteek Alahari, Cordelia Schmid

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Feature Representation Matters: End-to-End Learning for Reference-based Image Super-resolution

Yanchun Xie, Jimin Xiao, Mingjie Sun, Chao Yao, Kaizhu Huang

[pdf]

[DOI]

RobustFusion: Human Volumetric Capture with Data-driven Visual Cues using a RGBD Camera

Zhuo Su, Lan Xu, Zerong Zheng, Tao Yu, Yebin Liu, Lu Fang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Surface Normal Estimation of Tilted Images via Spatial Rectifier

Tien Do, Khiem Vuong, Stergios I. Roumeliotis, Hyun Soo Park

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multimodal Shape Completion via Conditional Generative Adversarial Networks

Rundi Wu, Xuelin Chen, Yixin Zhuang, Baoquan Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generative Sparse Detection Networks for 3D Single-shot Object Detection

JunYoung Gwak, Christopher Choy, Silvio Savarese

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Grounded Situation Recognition

Sarah Pratt, Mark Yatskar, Luca Weihs, Ali Farhadi, Aniruddha Kembhavi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Modality Interaction for Temporal Sentence Localization and Event Captioning in Videos

Shaoxiang Chen, Wenhao Jiang, Wei Liu, Yu-Gang Jiang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unpaired Learning of Deep Image Denoising

Xiaohe Wu, Ming Liu, Yue Cao, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self-supervising Fine-grained Region Similarities for Large-scale Image Localization

Yixiao Ge, Haibo Wang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rotationally-Temporally Consistent Novel View Synthesis of Human Performance Video

Youngjoong Kwon, Stefano Petrangeli, Dahun Kim, Haoliang Wang, Eunbyung Park, Viswanathan Swaminathan, Henry Fuchs

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SF-Net: Single-Frame Supervision for Temporal Action Localization

Fan Ma, Linchao Zhu, Yi Yang, Shengxin Zha, Gourab Kundu, Matt Feiszli, Zheng Shou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification

Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Particularity beyond Commonality: Unpaired Identity Transfer with Multiple References

Ruizheng Wu, Xin Tao, Yingcong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Tracking Objects as Points

Xingyi Zhou, Vladlen Koltun, Philipp Krähenbühl

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CPGAN: Content-Parsing Generative Adversarial Networks for Text-to-Image Synthesis

Jiadong Liang, Wenjie Pei, Feng Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Transporting Labels via Hierarchical Optimal Transport for Semi-Supervised Learning

Fariborz Taherkhani, Ali Dabouei, Sobhan Soleymani, Jeremy Dawson, Nasser M. Nasrabadi

[pdf]

[DOI]

MTI-Net: Multi-Scale Task Interaction Networks for Multi-Task Learning

Simon Vandenhende, Stamatios Georgoulis, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Factorize and Relight a City

Andrew Liu, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros, Noah Snavely

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Region Graph Embedding Network for Zero-Shot Learning

Guo-Sen Xie, Li Liu, Fan Zhu, Fang Zhao, Zheng Zhang, Yazhou Yao, Jie Qin, Ling Shao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GRAB: A Dataset of Whole-Body Human Grasping of Objects

Omid Taheri, Nima Ghorbani, Michael J. Black, Dimitrios Tzionas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DEMEA: Deep Mesh Autoencoders for Non-Rigidly Deforming Objects

Edgar Tretschk, Ayush Tewari, Michael Zollhöfer, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RANSAC-Flow: Generic Two-stage Image Alignment

Xi Shen, François Darmon, Alexei A. Efros, Mathieu Aubry

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semantic Object Prediction and Spatial Sound Super-Resolution with Binaural Sounds

Arun Balajee Vasudevan, Dengxin Dai, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Neural Object Learning for 6D Pose Estimation Using a Few Cluttered Images

Kiru Park, Timothy Patten, Markus Vincze

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Dense Hybrid Recurrent Multi-view Stereo Net with Dynamic Consistency Checking

Jianfeng Yan, Zizhuang Wei, Hongwei Yi, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Pixel-Pair Occlusion Relationship Map (P2ORM): Formulation, Inference & Application

Xuchong Qiu, Yang Xiao, Chaohui Wang, Renaud Marlet

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding

Qingqiu Huang, Yu Xiong, Anyi Rao, Jiaze Wang, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Short-Term and Long-Term Context Aggregation Network for Video Inpainting

Ang Li, Shanshan Zhao, Xingjun Ma, Mingming Gong, Jianzhong Qi, Rui Zhang, Dacheng Tao, Ramamohanarao Kotagiri

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DH3D: Deep Hierarchical 3D Descriptors for Robust Large-Scale 6DoF Relocalization

Juan Du, Rui Wang, Daniel Cremers

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Face Super-Resolution Guided by 3D Facial Priors

Xiaobin Hu, Wenqi Ren, John LaMaster, Xiaochun Cao, Xiaoming Li, Zechao Li, Bjoern Menze, Wei Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Label Propagation with Augmented Anchors: A Simple Semi-Supervised Learning baseline for Unsupervised Domain Adaptation

Yabin Zhang, Bin Deng, Kui Jia, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Are Labels Necessary for Neural Architecture Search?

Chenxi Liu, Piotr Dollár, Kaiming He, Ross Girshick, Alan Yuille, Saining Xie

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BLSM: A Bone-Level Skinned Model of the Human Mesh

Haoyang Wang, Riza Alp Güler, Iasonas Kokkinos, George Papandreou, Stefanos Zafeiriou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Associative Alignment for Few-shot Image Classification

Arman Afrasiyabi, Jean-François Lalonde, Christian Gagné

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Cyclic Functional Mapping: Self-supervised Correspondence between Non-isometric Deformable Shapes

Dvir Ginzburg, Dan Raviv

[pdf]

[DOI]

View-Invariant Probabilistic Embedding for Human Pose

Jennifer J. Sun, Jiaping Zhao, Liang-Chieh Chen, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ting Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contact and Human Dynamics from Monocular Video

Davis Rempe, Leonidas J. Guibas, Aaron Hertzmann, Bryan Russell, Ruben Villegas, Jimei Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PointPWC-Net: Cost Volume on Point Clouds for (Self-)Supervised Scene Flow Estimation

Wenxuan Wu, Zhi Yuan Wang, Zhuwen Li, Wei Liu, Li Fuxin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Points2Surf Learning Implicit Surfaces from Point Clouds

Philipp Erler, Paul Guerrero, Stefan Ohrhallinger, Niloy J. Mitra, Michael Wimmer

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Few-Shot Scene-Adaptive Anomaly Detection

Yiwei Lu, Frank Yu, Mahesh Kumar Krishna Reddy, Yang Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Personalized Face Modeling for Improved Face Reconstruction and Motion Retargeting

Bindita Chaudhuri, Noranart Vesdapunt, Linda Shapiro, Baoyuan Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Entropy Minimisation Framework for Event-based Vision Model Estimation

Urbano Miguel Nunes, Yiannis Demiris

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reconstructing NBA Players

Luyang Zhu, Konstantinos Rematas, Brian Curless, Steven M. Seitz, Ira Kemelmacher-Shlizerman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PIoU Loss: Towards Accurate Oriented Object Detection in Complex Environments

Zhiming Chen, Kean Chen, Weiyao Lin, John See, Hui Yu, Yan Ke, Cong Yang

[pdf]

[DOI]

TENet: Triple Excitation Network for Video Salient Object Detection

Sucheng Ren, Chu Han, Xin Yang, Guoqiang Han, Shengfeng He

[pdf]

[DOI]

Deep Feedback Inverse Problem Solver

Wei-Chiu Ma, Shenlong Wang, Jiayuan Gu, Sivabalan Manivasagam, Antonio Torralba, Raquel Urtasun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning From Multiple Experts: Self-paced Knowledge Distillation for Long-tailed Classification

Liuyu Xiang, Guiguang Ding, Jungong Han

[pdf]

[DOI]

Hallucinating Visual Instances in Total Absentia

Jiayan Qiu, Yiding Yang, Xinchao Wang, Dacheng Tao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Weakly-supervised 3D Shape Completion in the Wild

Jiayuan Gu, Wei-Chiu Ma, Sivabalan Manivasagam, Wenyuan Zeng, Zihao Wang, Yuwen Xiong, Hao Su, Raquel Urtasun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DTVNet: Dynamic Time-lapse Video Generation via Single Still Image

Jiangning Zhang, Chao Xu, Liang Liu, Mengmeng Wang, Xia Wu, Yong Liu, Yunliang Jiang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CLIFFNet for Monocular Depth Estimation with Hierarchical Embedding Loss

Lijun Wang, Jianming Zhang, Yifan Wang, Huchuan Lu, Xiang Ruan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Collaborative Video Object Segmentation by Foreground-Background Integration

Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adaptive Margin Diversity Regularizer for handling Data Imbalance in Zero-Shot SBIR

Titir Dutta, Anurag Singh, Soma Biswas

[pdf]

[DOI]

ETH-XGaze: A Large Scale Dataset for Gaze Estimation under Extreme Head Pose and Gaze Variation

Xucong Zhang, Seonwook Park, Thabo Beeler, Derek Bradley, Siyu Tang , Otmar Hilliges

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Calibration-free Structure-from-Motion with Calibrated Radial Trifocal Tensors

Viktor Larsson, Nicolas Zobernig, Kasim Taskin, Marc Pollefeys

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Occupancy Anticipation for Efficient Exploration and Navigation

Santhosh K. Ramakrishnan, Ziad Al-Halah, Kristen Grauman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unified Image and Video Saliency Modeling

Richard Droste, Jianbo Jiao, J. Alison Noble

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TAO: A Large-Scale Benchmark for Tracking Any Object

Achal Dave, Tarasha Khurana, Pavel Tokmakov, Cordelia Schmid, Deva Ramanan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Generalization of Otsu’s Method and Minimum Error Thresholding

Jonathan T. Barron

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Cordial Sync: Going Beyond Marginal Policies for Multi-Agent Embodied Tasks

Unnat Jain, Luca Weihs, Eric Kolve, Ali Farhadi, Svetlana Lazebnik, Aniruddha Kembhavi, Alexander Schwing

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Big Transfer (BiT): General Visual Representation Learning

Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer, Xiaohua Zhai, Joan Puigcerver, Jessica Yung, Sylvain Gelly, Neil Houlsby

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

VisualCOMET: Reasoning about the Dynamic Context of a Still Image

Jae Sung Park, Chandra Bhagavatula, Roozbeh Mottaghi, Ali Farhadi, Yejin Choi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Few-shot Action Recognition with Permutation-invariant Attention

Hongguang Zhang, Li Zhang, Xiaojuan Qi, Hongdong Li, Philip H. S. Torr, Piotr Koniusz

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Character Grounding and Re-Identification in Story of Videos and Text Descriptions

Youngjae Yu, Jongseok Kim, Heeseung Yun, Jiwan Chung, Gunhee Kim

[pdf]

[DOI]

AABO: Adaptive Anchor Box Optimization for Object Detection via Bayesian Sub-sampling

Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Yimin Huang, Zhenguo Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Visual Context by Comparison

Minchul Kim, Jongchan Park, Seil Na, Chang Min Park, Donggeun Yoo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Large Scale Holistic Video Understanding

Ali Diba, Mohsen Fayyaz, Vivek Sharma, Manohar Paluri, Jürgen Gall, Rainer Stiefelhagen, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Indirect Local Attacks for Context-aware Semantic Segmentation Networks

Krishna Kanth Nakka, Mathieu Salzmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Predicting Visual Overlap of Images Through Interpretable Non-Metric Box Embeddings

Anita Rau, Guillermo Garcia-Hernando, Danail Stoyanov, Gabriel J. Brostow, Daniyar Turmukhambetov

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Connecting Vision and Language with Localized Narratives

Jordi Pont-Tuset, Jasper Uijlings, Soravit Changpinyo, Radu Soricut, Vittorio Ferrari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adversarial T-shirt! Evading Person Detectors in A Physical World

Kaidi Xu, Gaoyuan Zhang, Sijia Liu, Quanfu Fan, Mengshu Sun, Hongge Chen, Pin-Yu Chen, Yanzhi Wang, Xue Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Bounding-box Channels for Visual Relationship Detection

Sho Inayoshi, Keita Otani, Antonio Tejero-de-Pablos, Tatsuya Harada

[pdf]

[DOI]

Minimal Rolling Shutter Absolute Pose with Unknown Focal Length and Radial Distortion

Zuzana Kukelova, Cenek Albl, Akihiro Sugimoto, Konrad Schindler, Tomas Pajdla

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SRFlow: Learning the Super-Resolution Space with Normalizing Flow

Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DeepGMR: Learning Latent Gaussian Mixture Models for Registration

Wentao Yuan, Benjamin Eckart, Kihwan Kim, Varun Jampani, Dieter Fox , Jan Kautz

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Active Perception using Light Curtains for Autonomous Driving

Siddharth Ancha, Yaadhav Raaj, Peiyun Hu, Srinivasa G. Narasimhan, David Held

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Invertible Neural BRDF for Object Inverse Rendering

Zhe Chen, Shohei Nobuhara, Ko Nishino

[pdf]

[DOI]

Semi-supervised Semantic Segmentation via Strong-weak Dual-branch Network

Wenfeng Luo, Meng Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Practical Deep Raw Image Denoising on Mobile Devices

Yuzhi Wang, Haibin Huang, Qin Xu, Jiaming Liu, Yiqun Liu, Jue Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SoundSpaces: Audio-Visual Navigation in 3D Environments

Changan Chen, Unnat Jain, Carl Schissler, Sebastia Vicenc Amengual Gari, Ziad Al-Halah, Vamsi Krishna Ithapu, Philip Robinson, and Kristen Grauman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Two-Stream Consensus Network for Weakly-Supervised Temporal Action Localization

Yuanhao Zhai, Le Wang, Wei Tang, Qilin Zhang, Junsong Yuan, Gang Hua

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Erasing Appearance Preservation in Optimization-based Smoothing

Lvmin Zhang, Chengze Li, Yi JI, Chunping Liu, Tien-tsin Wong

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Counterfactual Vision-and-Language Navigation via Adversarial Path Sampler

Tsu-Jui Fu, Xin Eric Wang, Matthew F. Peterson,Scott T. Grafton, Miguel P. Eckstein, William Yang Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Guided Deep Decoder: Unsupervised Image Pair Fusion

Tatsumi Uezato, Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Wei He

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Filter Style Transfer between Photos

Jonghwa Yim, Jisung Yoo, Won-joon Do, Beomsu Kim, Jihwan Choe

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

JGR-P2O: Joint Graph Reasoning based Pixel-to-Offset Prediction Network for 3D Hand Pose Estimation from a Single Depth Image

Linpu Fang, Xingyan Liu, Li Liu, Hang Xu, Wenxiong Kang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Dynamic Group Convolution for Accelerating Convolutional Neural Networks

Zhuo Su, Linpu Fang, Wenxiong Kang, Dewen Hu, Matti Pietikäinen, Li Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RD-GAN: Few/Zero-Shot Chinese Character Style Transfer via Radical Decomposition and Rendering

Yaoxiong Huang, Mengchao He, Lianwen Jin, Yongpan Wang

[pdf]

[DOI]

Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation

Yuhui Yuan, Xilin Chen, Jingdong Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Efficient Spatio-Temporal Recurrent Neural Network for Video Deblurring

Zhihang Zhong, Ye Gao, Yinqiang Zheng, Bo Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Joint Semantic Instance Segmentation on Graphs with the Semantic Mutex Watershed

Steffen Wolf, Yuyan Li, Constantin Pape, Alberto Bailoni, Anna Kreshuk, Fred A. Hamprecht

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Photon-Efficient 3D Imaging with A Non-Local Neural Network

Jiayong Peng, Zhiwei Xiong, Xin Huang, Zheng-Ping Li, Dong Liu, Feihu Xu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GeLaTO: Generative Latent Textured Objects

Ricardo Martin-Brualla, Rohit Pandey, Sofien Bouaziz, Matthew Brown, Dan B Goldman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Improving Vision-and-Language Navigation with Image-Text Pairs from the Web

Arjun Majumdar, Ayush Shrivastava, Stefan Lee, Peter Anderson, Devi Parikh, Dhruv Batra

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Directional Temporal Modeling for Action Recognition

Xinyu Li, Bing Shuai, Joseph Tighe

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Shonan Rotation Averaging: Global Optimality by Surfing SO(p)(n)

Frank Dellaert, David M. Rosen, Jing Wu, Robert Mahony, Luca Carlone

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semantic Curiosity for Active Visual Learning

Devendra Singh Chaplot, Helen Jiang, Saurabh Gupta, Abhinav Gupta

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-Temporal Recurrent Neural Networks For Progressive Non-Uniform Single Image Deblurring With Incremental Temporal Training

Dongwon Park, Dong Un Kang, Jisoo Kim, Se Young Chun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ProgressFace: Scale-Aware Progressive Learning for Face Detection

Jiashu Zhu, Dong Li, Tiantian Han, Lu Tian, Yi Shan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Multi-layer Latent Variable Model via Variational Optimization of Short Run MCMC for Approximate Inference

Erik Nijkamp, Bo Pang, Tian Han, Linqi Zhou, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CoTeRe-Net: Discovering Collaborative Ternary Relations in Videos

Zhensheng Shi, Cheng Guan, Liangjie Cao, Qianqian Li, Ju Liang, Zhaorui Gu, Haiyong Zheng, Bing Zheng

[pdf]

[DOI]

Modeling the Effects of Windshield Refraction for Camera Calibration

Frank Verbiest, Marc Proesmans, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation of NIR Images through Generative Latent Search

Prashant Pandey, Aayush Kumar Tyagi, Sameer Ambekar, Prathosh AP

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PROFIT: A Novel Training Method for sub-4-bit MobileNet Models

Eunhyeok Park, Sungjoo Yoo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Visual Relation Grounding in Videos

Junbin Xiao, Xindi Shang, Xun Yang, Sheng Tang, Tat-Seng Chua

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Weakly Supervised 3D Human Pose and Shape Reconstruction with Normalizing Flows

Andrei Zanfir, Eduard Gabriel Bazavan, Hongyi Xu, William T. Freeman, Rahul Sukthankar, Cristian Sminchisescu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Controlling Style and Semantics in Weakly-Supervised Image Generation

Dario Pavllo, Aurelien Lucchi, Thomas Hofmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Jointly learning visual motion and confidence from local patches in event cameras

Daniel R. Kepple, Daewon Lee, Colin Prepsius, Volkan Isler, Il Memming Park, Daniel D. Lee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SODA: Story Oriented Dense Video Captioning Evaluation Framework

Soichiro Fujita, Tsutomu Hirao, Hidetaka Kamigaito, Manabu Okumura, Masaaki Nagata

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Sketch-Guided Object Localization in Natural Images

Aditay Tripathi, Rajath R. Dani, Anand Mishra and Anirban Chakraborty

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A unifying mutual information view of metric learning: cross-entropy vs. pairwise losses

Malik Boudiaf, Jérôme Rony, Imtiaz Masud Ziko, Eric Granger, Marco Pedersoli, Pablo Piantanida, Ismail Ben Ayed

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Behind the Scene: Revealing the Secrets of Pre-trained Vision-and-Language Models

Jize Cao, Zhe Gan, Yu Cheng, Licheng Yu, Yen-Chun Chen, Jingjing Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

The Hessian Penalty: A Weak Prior for Unsupervised Disentanglement

William Peebles, John Peebles, Jun-Yan Zhu, Alexei Efros, Antonio Torralba

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

STAR: Sparse Trained Articulated Human Body Regressor

Ahmed A. A. Osman, Timo Bolkart, Michael J. Black

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Optical Flow Distillation: Towards Efficient and Stable Video Style Transfer

Xinghao Chen, Yiman Zhang, Yunhe Wang, Han Shu, Chunjing Xu, Chang Xu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Collaboration by Competition: Self-coordinated Knowledge Amalgamation for Multi-talent Student Learning

Sihui Luo, Wenwen Pan, Xinchao Wang, Dazhou Wang, Haihong Tang, Mingli Song

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Do Not Disturb Me: Person Re-identification Under the Interference of Other Pedestrians

Shizhen Zhao, Changxin Gao, Jun Zhang, Hao Cheng, Chuchu Han, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Wei-Shi Zheng, Nong Sang, Xing Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning 3D Part Assembly from a Single Image

Yichen Li, Kaichun Mo, Lin Shao, Minhyuk Sung, Leonidas Guibas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PT2PC: Learning to Generate 3D Point Cloud Shapes from Part Tree Conditions

Kaichun Mo, He Wang, Xinchen Yan, Leonidas Guibas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Highly Efficient Salient Object Detection with 100K Parameters

Shang-Hua Gao, Yong-Qiang Tan, Ming-Ming Cheng, Chengze Lu, Yunpeng Chen, Shuicheng Yan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

HardGAN: A Haze-Aware Representation Distillation GAN for Single Image Dehazing

Qili Deng, Ziling Huang, Chung-Chi Tsai, Chia-Wen Lin

[pdf]

[DOI]

Lifespan Age Transformation Synthesis

Roy Or-El, Soumyadip Sengupta, Ohad Fried, Eli Shechtman, Ira Kemelmacher-Shlizerman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Domain2Vec: Domain Embedding for Unsupervised Domain Adaptation

Xingchao Peng, Yichen Li, Kate Saenko

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Simulating Content Consistent Vehicle Datasets with Attribute Descent

Yue Yao, Liang Zheng, Xiaodong Yang, Milind Naphade, Tom Gedeon

[pdf]

[DOI]

Multiview Detection with Feature Perspective Transformation

Yunzhong Hou, Liang Zheng, Stephen Gould

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Object Relation Graph and Tentative Policy for Visual Navigation

Heming Du, Xin Yu, Liang Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adversarial Self-Supervised Learning for Semi-Supervised 3D Action Recognition

Chenyang Si, Xuecheng Nie, Wei Wang, Liang Wang, Tieniu Tan, Jiashi Feng

[pdf]

[DOI]

Across Scales & Across Dimensions: Temporal Super-Resolution using Deep Internal Learning

Liad Pollak Zuckerman, Eyal Naor, George Pisha, Shai Bagon, Michal Irani

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Inducing Optimal Attribute Representations for Conditional GANs

Binod Bhattarai, Tae-Kyun Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AR-Net: Adaptive Frame Resolution for Efficient Action Recognition

Yue Meng, Chung-Ching Lin, Rameswar Panda, Prasanna Sattigeri, Leonid Karlinsky, Aude Oliva, Kate Saenko, Rogerio Feris

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Image-to-Voxel Model Translation for 3D Scene Reconstruction and Segmentation

Vladimir V. Kniaz, Vladimir A. Knyaz, Fabio Remondino, Artem Bordodymov, Petr Moshkantsev

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Consistency Guided Scene Flow Estimation

Yuhua Chen, Luc Van Gool, Cordelia Schmid, Cristian Sminchisescu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Autoregressive Unsupervised Image Segmentation

Yassine Ouali, Céline Hudelot, Myriam Tami

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Controllable Image Synthesis via SegVAE

Yen-Chi Cheng, Hsin-Ying Lee, Min Sun, Ming-Hsuan Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Off-Policy Reinforcement Learning for Efficient and Effective GAN Architecture Search

Yuan Tian, Qin Wang, Zhiwu Huang, Wen Li, Dengxin Dai, Minghao Yang , Jun Wang, Olga Fink

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Efficient Non-Line-of-Sight Imaging from Transient Sinograms

Mariko Isogawa, Dorian Chan, Ye Yuan, Kris Kitani, Matthew O’Toole

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Texture Hallucination for Large-Factor Painting Super-Resolution

Yulun Zhang, Zhifei Zhang, Stephen DiVerdi, Zhaowen Wang, Jose Echevarria, Yun Fu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Progressive Joint Propagation for Human Motion Prediction

Yujun Cai, Lin Huang, Yiwei Wang, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai, Junsong Yuan, Jun Liu, Xu Yang, Yiheng Zhu, Xiaohui Shen, Ding Liu, Jing Liu, Nadia Magnenat Thalmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Image Stitching and Rectification for Hand-Held Cameras

Bingbing Zhuang, Quoc-Huy Tran

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ParSeNet: A Parametric Surface Fitting Network for 3D Point Clouds

Gopal Sharma, Difan Liu, Subhransu Maji, Evangelos Kalogerakis, Siddhartha Chaudhuri, Radomír Měch

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

The Group Loss for Deep Metric Learning

Ismail Elezi, Sebastiano Vascon, Alessandro Torcinovich, Marcello Pelillo, Laura Leal-Taixé

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Object Depth from Camera Motion and Video Object Segmentation

Brent A. Griffin, Jason J. Corso

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

OnlineAugment: Online Data Augmentation with Less Domain Knowledge

Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Leonid Karlinsky, Prasanna Sattigeri, Rogerio Feris, Dimitris Metaxas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Pairwise Inter-Plane Relations for Piecewise Planar Reconstruction

Yiming Qian, Yasutaka Furukawa

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Intra-class Feature Variation Distillation for Semantic Segmentation

Yukang Wang, Wei Zhou, Tao Jiang, Xiang Bai, Yongchao Xu

[pdf]

[DOI]

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition

Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

[pdf]

[DOI]

Representative Graph Neural Network

Changqian Yu, Yifan Liu, Changxin Gao, Chunhua Shen, Nong Sang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deformation-Aware 3D Model Embedding and Retrieval

Mikaela Angelina Uy, Jingwei Huang, Minhyuk Sung, Tolga Birdal, Leonidas Guibas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Atlas: End-to-End 3D Scene Reconstruction from Posed Images

Zak Murez, Tarrence van As, James Bartolozzi, Ayan Sinha, Vijay Badrinarayanan, Andrew Rabinovich

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multiple Class Novelty Detection Under Data Distribution Shift

Poojan Oza, Hien V. Nguyen, Vishal M. Patel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Colorization of Depth Map via Disentanglement

Chung-Sheng Lai, Zunzhi You, Ching-Chun Huang, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chen Chiu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Beyond Controlled Environments: 3D Camera Re-Localization in Changing Indoor Scenes

Johanna Wald, Torsten Sattler, Stuart Golodetz, Tommaso Cavallari, Federico Tombari

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GeoGraph: Graph-based multi-view object detection with geometric cues end-to-end

Ahmed Samy Nassar, Stefano D’Aronco, Sébastien Lefèvre, Jan D. Wegner

[pdf]

[DOI]

Localizing the Common Action Among a Few Videos

Pengwan Yang, Vincent Tao Hu, Pascal Mettes, Cees G. M. Snoek

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TAFSSL: Task-Adaptive Feature Sub-Space Learning for few-shot classification

Moshe Lichtenstein, Prasanna Sattigeri, Rogerio Feris, Raja Giryes, Leonid Karlinsky

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Traffic Accident Benchmark for Causality Recognition

Tackgeun You, Bohyung Han

[pdf]

[DOI]

Face Anti-Spoofing with Human Material Perception

Zitong Yu, Xiaobai Li, Xuesong Niu, Jingang Shi, Guoying Zhao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

How Can I See My Future? FvTraj: Using First-person View for Pedestrian Trajectory Prediction

Huikun Bi, Ruisi Zhang, Tianlu Mao, Zhigang Deng, Zhaoqi Wang

[pdf]

[DOI]

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification

Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

[pdf]

[DOI]

NASA Neural Articulated Shape Approximation

Boyang Deng, JP Lewis, Timothy Jeruzalski, Gerard Pons-Moll, Geoffrey Hinton, Mohammad Norouzi, Andrea Tagliasacchi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Towards Unique and Informative Captioning of Images

Zeyu Wang, Berthy Feng, Karthik Narasimhan, Olga Russakovsky

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

When Does Self-supervision Improve Few-shot Learning?

Jong-Chyi Su, Subhransu Maji, Bharath Hariharan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Two-branch Recurrent Network for Isolating Deepfakes in Videos

Iacopo Masi, Aditya Killekar, Royston Marian Mascarenhas, Shenoy Pratik Gurudatt, Wael AbdAlmageed

[pdf]

[DOI]

Incremental Few-Shot Meta-Learning via Indirect Discriminant Alignment

Qing Liu, Orchid Majumder, Alessandro Achille, Avinash Ravichandran, Rahul Bhotika, Stefano Soatto

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models

Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Differentiable Hierarchical Graph Grouping for Multi-Person Pose Estimation

Sheng Jin, Wentao Liu, Enze Xie, Wenhai Wang, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo

[pdf]

[DOI]

Global Distance-distributions Separation for Unsupervised Person Re-identification

Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

I2L-MeshNet: Image-to-Lixel Prediction Network for Accurate 3D Human Pose and Mesh Estimation from a Single RGB Image

Gyeongsik Moon, Kyoung Mu Lee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Pose2Mesh: Graph Convolutional Network for 3D Human Pose and Mesh Recovery from a 2D Human Pose

Hongsuk Choi, Gyeongsik Moon, Kyoung Mu Lee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ALRe: Outlier Detection for Guided Refinement

Mingzhu Zhu, Zhang Gao, Junzhi Yu, Bingwei He, Jiantao Liu

[pdf]

[DOI]

Weakly-Supervised Crowd Counting Learns from Sorting rather than Locations

Yifan Yang, Guorong Li, Zhe Wu, Li Su, Qingming Huang, Nicu Sebe

[pdf]

[DOI]

Unsupervised Domain Attention Adaptation Network for Caricature Attribute Recognition

Wen Ji, Kelei He, Jing Huo, Zheng Gu, Yang Gao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Many-shot from Low-shot: Learning to Annotate using Mixed Supervision for Object Detection

Carlo Biffi, Steven McDonagh, Philip Torr, Aleš Leonardis, Sarah Parisot

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Curriculum DeepSDF

Yueqi Duan, Haidong Zhu, He Wang, Li Yi Ram Nevatia, Leonidas J. Guibas

[pdf]

[DOI]

Meshing Point Clouds with Predicted Intrinsic-Extrinsic Ratio Guidance

Minghua Liu, Xiaoshuai Zhang, Hao Su

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Improved Adversarial Training via Learned Optimizer

Yuanhao Xiong, Cho-Jui Hsieh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution

Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Enabling Deep Residual Networks for Weakly Supervised Object Detection

Yunhang Shen, Rongrong Ji, Yan Wang, Zhiwei Chen, Feng Zheng, Feiyue Huang, Yunsheng Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep near-light photometric stereo for spatially varying reflectances

Hiroaki Santo, Michael Waechter, Yasuyuki Matsushita

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Visual Representations with Caption Annotations

Mert Bulent Sariyildiz, Julien Perez, Diane Larlus

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Solving Long-tailed Recognition with Deep Realistic Taxonomic Classifier

Tz-Ying Wu, Pedro Morgado, Pei Wang, Chih-Hui Ho, Nuno Vasconcelos

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Regression of Instance Boundary by Aggregated CNN and GCN

Yanda Meng, Wei Meng, Dongxu Gao, Yitian Zhao, Xiaoyun Yang, Xiaowei Huang, Yalin Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Social Adaptive Module for Weakly-supervised Group Activity Recognition

Rui Yan, Lingxi Xie, Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Qi Tian

[pdf]

[DOI]

RGB-D Salient Object Detection with Cross-Modality Modulation and Selection

Chongyi Li, Runmin Cong, Yongri Piao, Qianqian Xu, Chen Change Loy

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RetrieveGAN: Image Synthesis via Differentiable Patch Retrieval

Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang, Weilong Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection

Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Faster Person Re-Identification

Guan’an Wang, Shaogang Gong, Jian Cheng, Zengguang Hou

[pdf]

[DOI]

Quantization Guided JPEG Artifact Correction

Max Ehrlich, Ser-Nam Lim, Larry Davis, Abhinav Shrivastava

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

3PointTM: Faster Measurement of High-Dimensional Transmission Matrices

Yujun Chen, Manoj Kumar Sharma, Ashutosh Sabharwal, Ashok Veeraraghavan, Aswin C. Sankaranarayanan

[pdf]

[DOI]

Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer

Xide Xia, Meng Zhang, Tianfan Xue, Zheng Sun, Hui Fang, Brian Kulis , Jiawen Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Beyond 3DMM Space: Towards Fine-grained 3D Face Reconstruction

Xiangyu Zhu, Fan Yang, Di Huang, Chang Yu, Hao Wang, Jianzhu Guo, Zhen Lei, Stan Z. Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

World-Consistent Video-to-Video Synthesis

Arun Mallya, Ting-Chun Wang, Karan Sapra, Ming-Yu Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Commonality-Parsing Network across Shape and Appearance for Partially Supervised Instance Segmentation

Qi Fan, Lei Ke, Wenjie Pei, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

[pdf]

[DOI]

GMNet: Graph Matching Network for Large Scale Part Semantic Segmentation in the Wild

Umberto Michieli, Edoardo Borsato, Luca Rossi, Pietro Zanuttigh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Event-based Asynchronous Sparse Convolutional Networks

Nico Messikommer, Daniel Gehrig, Antonio Loquercio, Davide Scaramuzza

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AtlantaNet: Inferring the 3D Indoor Layout from a Single 360(∘) Image beyond the Manhattan World Assumption

Giovanni Pintore, Marco Agus, Enrico Gobbetti

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AttentionNAS: Spatiotemporal Attention Cell Search for Video Classification

Xiaofang Wang, Xuehan Xiong, Maxim Neumann, AJ Piergiovanni, Michael S. Ryoo, Anelia Angelova, Kris M. Kitani, Wei Hua

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

REMIND Your Neural Network to Prevent Catastrophic Forgetting

Tyler L. Hayes, Kushal Kafle, Robik Shrestha, Manoj Acharya, Christopher Kanan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Image Classification in the Dark using Quanta Image Sensors

Abhiram Gnanasambandam, Stanley H. Chan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

n-Reference Transfer Learning for Saliency Prediction

Yan Luo, Yongkang Wong, Mohan S. Kankanhalli, Qi Zhao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Progressively Guided Alternate Refinement Network for RGB-D Salient Object Detection

Shuhan Chen, Yun Fu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Bottom-Up Temporal Action Localization with Mutual Regularization

Peisen Zhao, Lingxi Xie, Chen Ju, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

On Modulating the Gradient for Meta-Learning

Christian Simon, Piotr Koniusz, Richard Nock, Mehrtash Harandi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Domain-Specific Mappings for Generative Adversarial Style Transfer

Hsin-Yu Chang, Zhixiang Wang, Yung-Yu Chuang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DiVA: Diverse Visual Feature Aggregation for Deep Metric Learning

Timo Milbich, Karsten Roth, Homanga Bharadhwaj, Samarth Sinha, Yoshua Bengio, Björn Ommer, Joseph Paul Cohen

[pdf]

[DOI]

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks

Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Transferring Quantization

Zheng Xie, Zhiquan Wen, Jing Liu, Zhiqiang Liu, Xixian Wu, Mingkui Tan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Credible Metric Learning for Unsupervised Domain Adaptation Person Re-identification

Guangyi Chen, Yuhao Lu, Jiwen Lu, Jie Zhou

[pdf]

[DOI]

Temporal Coherence or Temporal Motion: Which is More Critical for Video-based Person Re-identification?

Guangyi Chen, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou

[pdf]

[DOI]

Arbitrary-Oriented Object Detection with Circular Smooth Label

Xue Yang, Junchi Yan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Event-Driven Video Deblurring and Interpolation

Songnan Lin, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Zhe Jiang, Dongqing Zou, Yongtian Wang, Jing Chen, Jimmy Ren

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Vectorizing World Buildings: Planar Graph Reconstruction by Primitive Detection and Relationship Inference

Nelson Nauata, Yasutaka Furukawa

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Combine: Knowledge Aggregation for Multi-Source Domain Adaptation

Hang Wang, Minghao Xu, Bingbing Ni, Wenjun Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CSCL: Critical Semantic-Consistent Learning for Unsupervised Domain Adaptation

Jiahua Dong, Yang Cong, Gan Sun, Yuyang Liu, Xiaowei Xu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Prototype Mixture Models for Few-shot Semantic Segmentation

Boyu Yang, Chang Liu, Bohao Li, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Webly Supervised Image Classification with Self-Contained Confidence

Jingkang Yang, Litong Feng, Weirong Chen, Xiaopeng Yan, Huabin Zheng , Ping Luo, Wayne Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Search What You Want: Barrier Panelty NAS for Mixed Precision Quantization

Haibao Yu, Qi Han, Jianbo Li, Jianping Shi, Guangliang Cheng, Bin Fan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Monocular 3D Object Detection via Feature Domain Adaptation

Lele Chen, Guofeng Cui, Celong Liu, Zhong Li, Ziyi Kou, Yi Xu, Chenliang Xu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AUTO3D: Novel view synthesis through unsupervisely learned variational viewpoint and global 3D representation

Xiaofeng Liu, Tong Che, Yiqun Lu, Chao Yang, Site Li, Jane You

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

VPN: Learning Video-Pose Embedding for Activities of Daily Living

Srijan Das, Saurav Sharma, Rui Dai, François Brémond, Monique Thonnat

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Soft Anchor-Point Object Detection

Chenchen Zhu, Fangyi Chen, Zhiqiang Shen, Marios Savvides

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Beyond Fixed Grid: Learning Geometric Image Representation with a Deformable Grid

Jun Gao, Zian Wang, Jinchen Xuan, Sanja Fidler

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Soft Expert Reward Learning for Vision-and-Language Navigation

Hu Wang, Qi Wu, Chunhua Shen

[pdf]

[DOI]

Part-aware Prototype Network for Few-shot Semantic Segmentation

Yongfei Liu, Xiangyi Zhang, Songyang Zhang, Xuming He

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning from Extrinsic and Intrinsic Supervisions for Domain Generalization

Shujun Wang, Lequan Yu, Caizi Li, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Joint Learning of Social Groups, Individuals Action and Sub-group Activities in Videos

Mahsa Ehsanpour, Alireza Abedin, Fatemeh Saleh, Javen Shi, Ian Reid , Hamid Rezatofighi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Whole-Body Human Pose Estimation in the Wild

Sheng Jin, Lumin Xu, Jin Xu, Can Wang, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang, Ping Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Relative Pose Estimation of Calibrated Cameras with Known SE(3) Invariants

Bo Li, Evgeniy Martyushev, Gim Hee Lee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Sequential Convolution and Runge-Kutta Residual Architecture for Image Compressed Sensing

Runkai Zheng, Yinqi Zhang, Daolang Huang, Qingliang Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Hough Transform for Semantic Line Detection

Qi Han, Kai Zhao, Jun Xu, Ming-Ming Cheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Structured Landmark Detection via Topology-Adapting Deep Graph Learning

Weijian Li, Yuhang Lu, Kang Zheng, Haofu Liao, Chihung Lin, Jiebo Luo, Chi-Tung Cheng, Jing Xiao, Le Lu, Chang-Fu Kuo, Shun Miao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

3D Human Shape and Pose from a Single Low-Resolution Image with Self-Supervised Learning

Xiangyu Xu, Hao Chen, Francesc Moreno-Noguer, László A. Jeni, Fernando De la Torre

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Balance Specificity and Invariance for In and Out of Domain Generalization

Prithvijit Chattopadhyay, Yogesh Balaji, Judy Hoffman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contrastive Learning for Unpaired Image-to-Image Translation

Taesung Park Alexei A. Efros Richard Zhang Jun-Yan Zhu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DLow: Diversifying Latent Flows for Diverse Human Motion Prediction

Ye Yuan, Kris Kitani

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GRNet: Gridding Residual Network for Dense Point Cloud Completion

Haozhe Xie, Hongxun Yao, Shangchen Zhou, Jiageng Mao, Shengping Zhang, Wenxiu Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Gait Lateral Network: Learning Discriminative and Compact Representations for Gait Recognition

Saihui Hou, Chunshui Cao, Xu Liu, Yongzhen Huang

[pdf]

[DOI]

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries

Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Robust Neural Networks inspired by Strong Stability Preserving Runge-Kutta methods

Byungjoo Kim, Bryce Chudomelka, Jinyoung Park, Jaewoo Kang, Youngjoon Hong, Hyunwoo J. Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Inequality-Constrained and Robust 3D Face Model Fitting

Evangelos Sariyanidi, Casey J. Zampella, Robert T. Schultz, Birkan Tunc

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Gabor Layers Enhance Network Robustness

Juan C. Pérez, Motasem Alfarra, Guillaume Jeanneret, Adel Bibi, Ali Thabet, Bernard Ghanem, Pablo Arbeláez

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Conditional Image Repainting via Semantic Bridge and Piecewise Value Function

Shuchen Weng, Wenbo Li, Dawei Li, Hongxia Jin, Boxin Shi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learnable Cost Volume Using the Cayley Representation

Taihong Xiao, Jinwei Yuan, Deqing Sun, Qifei Wang Xin-Yu Zhang, Kehan Xu, Ming-Hsuan Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

HALO: Hardware-Aware Learning to Optimize

Chaojian Li, Tianlong Chen, Haoran You, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling

Jia Zheng, Junfei Zhang, Jing Li, Rui Tang, Shenghua Gao, Zihan Zhou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BroadFace: Looking at Tens of Thousands of People at Once for Face Recognition

Yonghyun Kim, Wonpyo Park, Jongju Shin

[pdf]

[DOI]

Interpretable Visual Reasoning via Probabilistic Formulation under Natural Supervision

Xinzhe Han, Shuhui Wang, Chi Su, Weigang Zhang, Qingming Huang, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Domain Adaptive Semantic Segmentation Using Weak Labels

Sujoy Paul, Yi-Hsuan Tsai, Samuel Schulter, Amit K. Roy-Chowdhury, Manmohan Chandraker

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Knowledge Distillation Meets Self-Supervision

Guodong Xu, Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Chen Change Loy

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Efficient Neighbourhood Consensus Networks via Submanifold Sparse Convolutions

Ignacio Rocco, Relja Arandjelović, Josef Sivic

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reconstructing the Noise Variance Manifold for Image Denoising

Ioannis Marras, Grigorios G. Chrysos, Ioannis Alexiou, Gregory Slabaugh, Stefanos Zafeiriou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Occlusion-Aware Depth Estimation with Adaptive Normal Constraints

Xiaoxiao Long, Lingjie Liu, Christian Theobalt, Wenping Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

VisualEchoes: Spatial Image Representation Learning through Echolocation

Ruohan Gao, Changan Chen, Ziad Al-Halah, Carl Schissler, Kristen Grauman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Smooth-AP: Smoothing the Path Towards Large-Scale Image Retrieval

Andrew Brown, Weidi Xie, Vicky Kalogeiton, Andrew Zisserman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Naive-Student: Leveraging Semi-Supervised Learning in Video Sequences for Urban Scene Segmentation

Liang-Chieh Chen, Raphael Gontijo Lopes, Bowen Cheng, Maxwell D. Collins, Ekin D. Cubuk, Barret Zoph, Hartwig Adam, Jonathon Shlens

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Spatially Aware Multimodal Transformers for TextVQA

Yash Kant, Dhruv Batra, Peter Anderson, Alexander Schwing, Devi Parikh, Jiasen Lu, Harsh Agrawal

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Every Pixel Matters: Center-aware Feature Alignment for Domain Adaptive Object Detector

Cheng-Chun Hsu, Yi-Hsuan Tsai, Yen-Yu Lin, Ming-Hsuan Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

URIE: Universal Image Enhancement for Visual Recognition in the Wild

Taeyoung Son Juwon Kang Namyup Kim Sunghyun Cho Suha Kwak

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Pyramid Multi-view Stereo Net with Self-adaptive View Aggregation

Hongwei Yi, Zizhuang Wei, Mingyu Ding, Runze Zhang, Yisong Chen, Guoping Wang, Yu-Wing Tai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning

Junbing Li, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen, Qinghua Hu

[pdf]

[DOI]

Unpaired Image-to-Image Translation using Adversarial Consistency Loss

Yihao Zhao, Ruihai Wu, Hao Dong

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Discriminability Distillation in Group Representation Learning

Manyuan Zhang, Guanglu Song, Hang Zhou, Yu Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Monocular Expressive Body Regression through Body-Driven Attention

Vasileios Choutas, Georgios Pavlakos, Timo Bolkart, Dimitrios Tzionas , Michael J. Black

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Dual Adversarial Network: Toward Real-world Noise Removal and Noise Generation

Zongsheng Yue, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation

Tianrui Hui, Si Liu, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Faxi Zhang, Jizhong Han

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Federated Visual Classification with Real-World Data Distribution

Tzu-Ming Harry Hsu, Hang Qi, Matthew Brown

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Robust Re-Identification by Multiple Views Knowledge Distillation

Angelo Porrello, Luca Bergamini, Simone Calderara

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Defocus Deblurring Using Dual-Pixel Data

Abdullah Abuolaim, Michael S. Brown

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

RhyRNN: Rhythmic RNN for Recognizing Events in Long and Complex Videos

Tianshu Yu, Yikang Li, Baoxin Li

[pdf]

[DOI]

Take an Emotion Walk: Perceiving Emotions from Gaits Using Hierarchical Attention Pooling and Affective Mapping

Uttaran Bhattacharya, Christian Roncal, Trisha Mittal, Rohan Chandra , Kyra Kapsaskis, Kurt Gray, Aniket Bera, Dinesh Manocha

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Weighing Counts: Sequential Crowd Counting by Reinforcement Learning

Liang Liu, Hao Lu, Hongwei Zou, Haipeng Xiong, Zhiguo Cao, Chunhua Shen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reflection Backdoor: A Natural Backdoor Attack on Deep Neural Networks

Yunfei Liu, Xingjun Ma, James Bailey, Feng Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Learn with Variational Information Bottleneck for Domain Generalization

Yingjun Du, Jun Xu, Huan Xiong, Qiang Qiu, Xiantong Zhen, Cees G. M. Snoek, Ling Shao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Positional and Relational Feature Learning for Rotation-Invariant Point Cloud Analysis

Ruixuan Yu, Xin Wei, Federico Tombari, Jian Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Thanks for Nothing: Predicting Zero-Valued Activations with Lightweight Convolutional Neural Networks

Gil Shomron, Ron Banner, Moran Shkolnik, Uri Weiser

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Layered Neighborhood Expansion for Incremental Multiple Graph Matching

Zixuan Chen, Zhihui Xie, Junchi Yan Yinqiang Zheng, Xiaokang Yang

[pdf]

[DOI]

SCAN: Learning to Classify Images without Labels

Wouter Van Gansbeke, Simon Vandenhende, Stamatios Georgoulis, Marc Proesmans, Luc Van Gool

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Graph convolutional networks for learning with few clean and many noisy labels

Ahmet Iscen, Giorgos Tolias, Yannis Avrithis, Ondřej Chum, Cordelia Schmid

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Object-and-Action Aware Model for Visual Language Navigation

Yuankai Qi, Zizheng Pan, Shengping Zhang, Anton van den Hengel, Qi Wu

[pdf]

[DOI]

A Comprehensive Study of Weight Sharing in Graph Networks for 3D Human Pose Estimation

Kenkun Liu, Rongqi Ding, Zhiming Zou, Le Wang, Wei Tang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution

Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Efficient Semantic Video Segmentation with Per-frame Inference

Yifan Liu, Chunhua Shen, Changqian Yu, Jingdong Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Increasing the Robustness of Semantic Segmentation Models with Painting-by-Numbers

Christoph Kamann, Carsten Rother

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Spiking Neural Network: Energy Efficiency Through Time based Coding

Bing Han, Kaushik Roy

[pdf]

[DOI]

InfoFocus: 3D Object Detection for Autonomous Driving with Dynamic Information Modeling

Jun Wang, Shiyi Lan, Mingfei Gao, Larry S. Davis

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Utilizing Patch-level Category Activation Patterns for Multiple Class Novelty Detection

Poojan Oza, Vishal M. Patel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

People as Scene Probes

Yifan Wang, Brian L. Curless, Steven M. Seitz

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Mapping in a Cycle: Sinkhorn Regularized Unsupervised Learning for Point Cloud Shapes

Lei Yang, Wenxi Liu, Zhiming Cui, Nenglun Chen, Wenping Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Label-Efficient Learning on Point Clouds using Approximate Convex Decompositions

Matheus Gadelha, Aruni RoyChowdhury, Gopal Sharma, Evangelos Kalogerakis, Liangliang Cao, Erik Learned-Miller, Rui Wang, Subhransu Maji

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TexMesh: Reconstructing Detailed Human Texture and Geometry from RGB-D Video

Tiancheng Zhi, Christoph Lassner, Tony Tung, Carsten Stoll, Srinivasa G. Narasimhan, Minh Vo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Consistency-based Semi-supervised Active Learning: Towards Minimizing Labeling Cost

Mingfei Gao, Zizhao Zhang, Guo Yu, Sercan . Arık, Larry S. Davis, Tomas Pfister

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Point-Set Anchors for Object Detection, Instance Segmentation and Pose Estimation

Fangyun Wei, Xiao Sun, Hongyang Li, Jingdong Wang, Stephen Lin

[pdf]

[DOI]

Modeling 3D Shapes by Reinforcement Learning

Cheng Lin, Tingxiang Fan, Wenping Wang, Matthias Nießner

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

LST-Net: Learning a Convolutional Neural Network with a Learnable Sparse Transform

Lida Li, Kun Wang, Shuai Li, Xiangchu Feng, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning What Makes a Difference from Counterfactual Examples and Gradient Supervision

Damien Teney, Ehsan Abbasnedjad, Anton van den Hengel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CN: Channel Normalization For Point Cloud Recognition

Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[pdf]

[DOI]

Rethinking the Defocus Blur Detection Problem and A Real-Time Deep DBD Model

Ning Zhang, Junchi Yan

[pdf]

[DOI]

AutoMix: Mixup Networks for Sample Interpolation via Cooperative Barycenter Learning

Jianchao Zhu, Liangliang Shi, Junchi Yan, Hongyuan Zha

[pdf]

[DOI]

Scene Text Image Super-resolution in the wild

Wenjia Wang, Enze Xie, Xuebo Liu, Wenhai Wang, Ding Liang, Chunhua Shen, Xiang Bai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Coupling Explicit and Implicit Surface Representations for Generative 3D Modeling

Omid Poursaeed, Matthew Fisher, Noam Aigerman, Vladimir G. Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Disentangled Representations with Latent Variation Predictability

Xinqi Zhu, Chang Xu, Dacheng Tao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Space-Time Video Upsampling Networks

Jaeyeon Kang, Younghyun Jo, Seoung Wug Oh, Peter Vajda, Seon Joo Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Large-Scale Few-Shot Learning via Multi-Modal Knowledge Discovery

Shuo Wang, Jun Yue, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Meng Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Fast Video Object Segmentation using the Global Context Module

Yu Li, Zhuoran Shen, Ying Shan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Uncertainty-Aware Weakly Supervised Action Detection from Untrimmed Videos

Anurag Arnab, Chen Sun, Arsha Nagrani, Cordelia Schmid

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Selecting Relevant Features from a Multi-domain Representation for Few-shot Classification

Nikita Dvornik, Cordelia Schmid, Julien Mairal

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views

Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens

Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BSL-1K: Scaling up co-articulated sign language recognition using mouthing cues

Samuel Albanie, Gül Varol, Liliane Momeni, Triantafyllos Afouras, Joon Son Chung, Neil Fox, Andrew Zisserman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

HTML: A Parametric Hand Texture Model for 3D Hand Reconstruction and Personalization

Neng Qian, Jiayi Wang, Franziska Mueller, Florian Bernard, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CycAs: Self-supervised Cycle Association for Learning Re-identifiable Descriptions

Zhongdao Wang, Jingwei Zhang, Liang Zheng, Yixuan Liu, Yifan Sun, Yali Li, Shengjin Wang

[pdf]

[DOI]

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions

Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

[pdf]

[DOI]

Towards Real-Time Multi-Object Tracking

Zhongdao Wang, Liang Zheng, Yixuan Liu, Yali Li, Shengjin Wang

[pdf]

[DOI]

A Balanced and Uncertainty-aware Approach for Partial Domain Adaptation

Jian Liang, Yunbo Wang, Dapeng Hu, Ran He, Jiashi Feng

[pdf]

[DOI]

Unsupervised Deep Metric Learning with Transformed Attention Consistency and Contrastive Clustering Loss

Yang Li, Shichao Kan, Zhihai He

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

STEm-Seg: Spatio-temporal Embeddings for Instance Segmentation in Videos

Ali Athar, Sabarinath Mahadevan, Aljosa Osep, Laura Leal-Taixé, Bastian Leibe

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Hierarchical Style-based Networks for Motion Synthesis

Jingwei Xu, Huazhe Xu, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Xiaolong Wang, Trevor Darrell

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Who Left the Dogs Out? 3D Animal Reconstruction with Expectation Maximization in the Loop

Benjamin Biggs, Oliver Boyne, James Charles, Andrew Fitzgibbon, Roberto Cipolla

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Count in the Crowd from Limited Labeled Data

Vishwanath A. Sindagi, Rajeev Yasarla, Deepak Sam Babu, R. Venkatesh Babu, Vishal M. Patel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SPOT: Selective Point Cloud Voting for Better Proposal in Point Cloud Object Detection

Hongyuan Du, Linjun Li, Bo Liu, Nuno Vasconcelos

[pdf]

[DOI]

Explainable Face Recognition

Jonathan R. Williford, Brandon B. May, Jeffrey Byrne

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

From Shadow Segmentation to Shadow Removal

Hieu Le, Dimitris Samaras

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Diverse and Admissible Trajectory Prediction through Multimodal Context Understanding

Seong Hyeon Park, Gyubok Lee, Jimin Seo, Manoj Bhat, Minseok Kang, Jonathan Francis, Ashwin Jadhav, Paul Pu Liang, Louis-Philippe Morency

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CONFIG: Controllable Neural Face Image Generation

Marek Kowalski, Stephan J. Garbin, Virginia Estellers, Tadas Baltrušaitis, Matthew Johnson, Jamie Shotton

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Single View Metrology in the Wild

Rui Zhu, Xingyi Yang, Yannick Hold-Geoffroy, Federico Perazzi, Jonathan Eisenmann, Kalyan Sunkavalli, Manmohan Chandraker

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Procedure Planning in Instructional Videos

Chien-Yi Chang, De-An Huang, Danfei Xu, Ehsan Adeli, Li Fei-Fei, Juan Carlos Niebles

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Funnel Activation for Visual Recognition

Ningning Ma, Xiangyu Zhang, Jian Sun

[pdf]

[DOI]

GIQA: Generated Image Quality Assessment

Shuyang Gu, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen

[pdf]

[DOI]

Adversarial Continual Learning

Sayna Ebrahimi, Franziska Meier, Roberto Calandra, Trevor Darrell, Marcus Rohrbach

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adapting Object Detectors with Conditional Domain Normalization

Peng Su, Kun Wang, Xingyu Zeng, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Di Qiu , Xiaogang Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

HARD-Net: Hardness-AwaRe Discrimination Network for 3D Early Activity Prediction

Tianjiao Li, Jun Liu, Wei Zhang, Lingyu Duan

[pdf]

[DOI]

Pseudo RGB-D for Self-Improving Monocular SLAM and Depth Prediction

Lokender Tiwari, Pan Ji, Quoc-Huy Tran, Bingbing Zhuang, Saket Anand , Manmohan Chandraker

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Interpretable and Generalizable Person Re-Identification with Query-Adaptive Convolution and Temporal Lifting

Shengcai Liao, Ling Shao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self-supervised Bayesian Deep Learning for Image Recovery with Applications to Compressive Sensing

Tongyao Pang, Yuhui Quan, Hui Ji

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Graph-PCNN: Two Stage Human Pose Estimation with Graph Pose Refinement

Jian Wang, Xiang Long, Yuan Gao, Errui Ding, Shilei Wen

[pdf]

[DOI]

Semi-supervised Learning with a Teacher-student Network for Generalized Attribute Prediction

Minchul Shin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unsupervised Domain Adaptation with Noise Resistible Mutual-Training for Person Re-identification

Fang Zhao, Shengcai Liao, Guo-Sen Xie, Jian Zhao, Kaihao Zhang, Ling Shao

[pdf]

[DOI]

DPDist: Comparing Point Clouds Using Deep Point Cloud Distance

Dahlia Urbach, Yizhak Ben-Shabat, Michael Lindenbaum

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Bi-directional Cross-Modality Feature Propagation with Separation-and-Aggregation Gate for RGB-D Semantic Segmentation

Xiaokang Chen, Kwan-Yee Lin, Jingbo Wang, Wayne Wu, Chen Qian, Hongsheng Li, Gang Zeng

[pdf]

[DOI]

DataMix: Efficient Privacy-Preserving Edge-Cloud Inference

Zhijian Liu, Zhanghao Wu, Chuang Gan, Ligeng Zhu, Song Han

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Neural Re-Rendering of Humans from a Single Image

Kripasindhu Sarkar, Dushyant Mehta, Weipeng Xu, Vladislav Golyanik, Christian Theobalt

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reversing the cycle: self-supervised deep stereo through enhanced monocular distillation

Filippo Aleotti, Fabio Tosi, Li Zhang, Matteo Poggi, Stefano Mattoccia

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration

Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy S. Ren, Chao Dong

[pdf]

[DOI]

Why do These Match? Explaining the Behavior of Image Similarity Models

Bryan A. Plummer, Mariya I. Vasileva, Vitali Petsiuk, Kate Saenko, David Forsyth

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CooGAN: A Memory-Efficient Framework for High-Resolution Facial Attribute Editing

Xuanhong Chen, Bingbing Ni, Naiyuan Liu, Ziang Liu, Yiliu Jiang, Loc Truong, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Progressive Transformers for End-to-End Sign Language Production

Ben Saunders, Necati Cihan Camgoz, Richard Bowden

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Mask TextSpotter v3: Segmentation Proposal Network for Robust Scene Text Spotting

Minghui Liao, Guan Pang, Jing Huang, Tal Hassner, Xiang Bai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Making Affine Correspondences Work in Camera Geometry Computation

Daniel Barath, Michal Polic, Wolfgang Förstner, Torsten Sattler, Tomas Pajdla, Zuzana Kukelova

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Sub-center ArcFace: Boosting Face Recognition by Large-scale Noisy Web Faces

Jiankang Deng, Jia Guo, Tongliang Liu, Mingming Gong, Stefanos Zafeiriou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Foley Music: Learning to Generate Music from Videos

Chuang Gan, Deng Huang, Peihao Chen, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contrastive Multiview Coding

Yonglong Tian, Dilip Krishnan, Phillip Isola

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generative Low-bitwidth Data Free Quantization

Shoukai Xu, Haokun Li, Bohan Zhuang, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Local Correlation Consistency for Knowledge Distillation

Xiaojie Li, Jianlong Wu, Hongyu Fang, Yue Liao, Fei Wang, Chen Qian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Perceiving 3D Human-Object Spatial Arrangements from a Single Image in the Wild

Jason Y. Zhang, Sam Pepose, Hanbyul Joo, Deva Ramanan, Jitendra Malik, Angjoo Kanazawa

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Sep-Stereo: Visually Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation

Hang Zhou, Xudong Xu, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich Annotations

Yuanhan Zhang, ZhenFei Yin, Yidong Li, Guojun Yin, Junjie Yan, Jing Shao, Ziwei Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Thinking in Frequency: Face Forgery Detection by Mining Frequency-aware Clues

Yuyang Qian, Guojun Yin, Lu Sheng, Zixuan Chen, Jing Shao

[pdf]

[DOI]

Weakly-Supervised Cell Tracking via Backward-and-Forward Propagation

Kazuya Nishimura, Junya Hayashida, Chenyang Wang, Dai Fei Elmer Ker, Ryoma Bise

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SeqHAND: RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation

John Yang, Hyung Jin Chang, Seungeui Lee, Nojun Kwak

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking the Distribution Gap of Person Re-identification with Camera-based Batch Normalization

Zijie Zhuang, Longhui Wei, Lingxi Xie, Tianyu Zhang, Hengheng Zhang , Haozhe Wu, Haizhou Ai, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AMLN: Adversarial-based Mutual Learning Network for Online Knowledge Distillation

Xiaobing Zhang, Shijian Lu, Haigang Gong, Zhipeng Luo, Ming Liu

[pdf]

[DOI]

Online Multi-modal Person Search in Videos

Jiangyue Xia, Anyi Rao, Qingqiu Huang, Linning Xu, Jiangtao Wen, Dahua Lin

[pdf]

[DOI]

Single Image Super-Resolution via a Holistic Attention Network

Ben Niu, Weilei Wen, Wenqi Ren, Xiangde Zhang, Lianping Yang, Shuzhen Wang, Kaihao Zhang, Xiaochun Cao, Haifeng Shen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Can You Read Me Now? Content Aware Rectification using Angle Supervision

Amir Markovitz, Inbal Lavi, Or Perel, Shai Mazor, Roee Litman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Momentum Batch Normalization for Deep Learning with Small Batch Size

Hongwei Yong, Jianqiang Huang, Deyu Meng, Xiansheng Hua, Lei Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

AdvPC: Transferable Adversarial Perturbations on 3D Point Clouds

Abdullah Hamdi, Sara Rojas, Ali Thabet, Bernard Ghanem

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Edge-aware Graph Representation Learning and Reasoning for Face Parsing

Gusi Te, Yinglu Liu, Wei Hu, Hailin Shi, Tao Mei

[pdf]

[DOI]

BBS-Net: RGB-D Salient Object Detection with a Bifurcated Backbone Strategy Network

Deng-Ping Fan, Yingjie Zhai, Ali Borji, Jufeng Yang, Ling Shao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

G-LBM:Generative Low-dimensional Background Model Estimation from Video Sequences

Behnaz Rezaei, Amirreza Farnoosh, Sarah Ostadabbas

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

H3DNet: 3D Object Detection Using Hybrid Geometric Primitives

Zaiwei Zhang, Bo Sun, Haitao Yang, Qixing Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Expressive Telepresence via Modular Codec Avatars

Hang Chu, Shugao Ma, Fernando De la Torre, Sanja Fidler, Yaser Sheikh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Cascade Graph Neural Networks for RGB-D Salient Object Detection

Ao Luo, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Hong Cheng, Siwei Lyu

[pdf]

[DOI]

FairALM: Augmented Lagrangian Method for Training Fair Models with Little Regret

Vishnu Suresh Lokhande, Aditya Kumar Akash, Sathya N. Ravi, Vikas Singh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generating Videos of Zero-Shot Compositions of Actions and Objects

Megha Nawhal, Mengyao Zhai, Andreas Lehrmann, Leonid Sigal, Greg Mori

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ViTAA: Visual-Textual Attributes Alignment in Person Search by Natural Language

Zhe Wang, Zhiyuan Fang, Jun Wang, Yezhou Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Renovating Parsing R-CNN for Accurate Multiple Human Parsing

Lu Yang, Qing Song, Zhihui Wang, Mengjie Hu, Chun Liu, Xueshi Xin, Wenhe Jia, Songcen Xu

[pdf]

[DOI]

Multi-Task Curriculum Framework for Open-Set Semi-Supervised Learning

Qing Yu, Daiki Ikami, Go Irie, Kiyoharu Aizawa

[pdf]

[DOI]

Gradient-Induced Co-Saliency Detection

Zhao Zhang, Wenda Jin, Jun Xu, Ming-Ming Cheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Nighttime Defogging Using High-Low Frequency Decomposition and Grayscale-Color Networks

Wending Yan, Robby T. Tan, Dengxin Dai

[pdf]

[DOI]

SegFix: Model-Agnostic Boundary Refinement for Segmentation

Yuhui Yuan, Jingyi Xie, Xilin Chen, Jingdong Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Spatio-Temporal Graph Transformer Networks for Pedestrian Trajectory Prediction

Cunjun Yu, Xiao Ma, Jiawei Ren, Haiyu Zhao, Shuai Yi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Fast Bi-layer Neural Synthesis of One-Shot Realistic Head Avatars

Egor Zakharov, Aleksei Ivakhnenko, Aliaksandra Shysheya, Victor Lempitsky

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Neural Geometric Parser for Single Image Camera Calibration

Jinwoo Lee, Minhyuk Sung, Hyunjoon Lee, Junho Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Flow-based Feature Warping for Face Frontalization with Illumination Inconsistent Supervision

Yuxiang Wei, Ming Liu, Haolin Wang, Ruifeng Zhu, Guosheng Hu, Wangmeng Zuo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Architectures for Binary Networks

Dahyun Kim, Kunal Pratap Singh, Jonghyun Choi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semantic View Synthesis

Hsin-Ping Huang, Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Jia-Bin Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

An Analysis of Sketched IRLS for Accelerated Sparse Residual Regression

Daichi Iwata, Michael Waechter, Wen-Yan Lin, Yasuyuki Matsushita

[pdf]

[DOI]

Relative Pose from Deep Learned Depth and a Single Affine Correspondence

Ivan Eichhardt, Daniel Barath

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Video Super-Resolution with Recurrent Structure-Detail Network

Takashi Isobe, Xu Jia, Shuhang Gu, Songjiang Li, Shengjin Wang, Qi Tian

[pdf]

[DOI]

Shape Adaptor: A Learnable Resizing Module

Shikun Liu, Zhe Lin, Yilin Wang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Edward Johns

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Shuffle and Attend: Video Domain Adaptation

Jinwoo Choi, Gaurav Sharma, Samuel Schulter, Jia-Bin Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DRG: Dual Relation Graph for Human-Object Interaction Detection

Chen Gao, Jiarui Xu, Yuliang Zou, Jia-Bin Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Flow-edge Guided Video Completion

Chen Gao, Ayush Saraf, Jia-Bin Huang, Johannes Kopf

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

End-to-End Trainable Deep Active Contour Models for Automated Image Segmentation: Delineating Buildings in Aerial Imagery

Ali Hatamizadeh, Debleena Sengupta, Demetri Terzopoulos

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Towards End-to-end Video-based Eye-Tracking

Seonwook Park, Emre Aksan, Xucong Zhang, Otmar Hilliges

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generating Handwriting via Decoupled Style Descriptors

Atsunobu Kotani, Stefanie Tellex, James Tompkin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

LEED: Label-Free Expression Editing via Disentanglement

Rongliang Wu, Shijian Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards

Xuewen Yang, Heming Zhang, Di Jin, Yingru Liu, Chi-Hao Wu, Jianchao Tan, Dongliang Xie, Jue Wang, Xin Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reducing Language Biases in Visual Question Answering with Visually-Grounded Question Encoder

Gouthaman KV, Anurag Mittal

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unsupervised Cross-Modal Alignment for Multi-Person 3D Pose Estimation

Jogendra Nath Kundu, Ambareesh Revanur, Govind Vitthal Waghmare, Rahul Mysore Venkatesh, R. Venkatesh Babu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Class-Incremental Domain Adaptation

Jogendra Nath Kundu, Rahul Mysore Venkatesh, Naveen Venkat, Ambareesh Revanur, R. Venkatesh Babu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Anti-Bandit Neural Architecture Search for Model Defense

Hanlin Chen, Baochang Zhang, Song Xue, Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann

[pdf]

[DOI]

Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoiréing

Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Aleš Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Low Light Video Enhancement using Synthetic Data Produced with an Intermediate Domain Mapping

Danai Triantafyllidou, Sean Moran, Steven McDonagh, Sarah Parisot, Gregory Slabaugh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Non-Local Spatial Propagation Network for Depth Completion

Jinsun Park, Kyungdon Joo, Zhe Hu, Chi-Kuei Liu, In So Kweon

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

DanbooRegion: An Illustration Region Dataset

Lvmin Zhang, Yi JI, Chunping Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Event Enhanced High-Quality Image Recovery

Bishan Wang, Jingwei He, Lei Yu, Gui-Song Xia, Wen Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

PackDet: Packed Long-Head Object Detector

Kun Ding, Guojin He, Huxiang Gu, Zisha Zhong, Shiming Xiang, Chunhong Pan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS

Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing

Ruyi Ji, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Yanjun Wu, Chen Zhao, Feiyue Huang, Siwei Lyu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Sketching Image Gist: Human-Mimetic Hierarchical Scene Graph Generation

Wenbin Wang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Burst Denoising via Temporally Shifted Wavelet Transforms

Xuejian Rong, Denis Demandolx, Kevin Matzen, Priyam Chatterjee, Yingli Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

JSSR: A Joint Synthesis, Segmentation, and Registration System for 3D Multi-Modal Image Alignment of Large-scale Pathological CT Scans

Fengze Liu, Jinzheng Cai, Yuankai Huo, Chi-Tung Cheng, Ashwin Raju, Dakai Jin, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu, ChienHung Liao, Adam P. Harrison

[pdf]

[DOI]

SimAug: Learning Robust Representations from Simulation for Trajectory Prediction

Junwei Liang, Lu Jiang, Alexander Hauptmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ScribbleBox: Interactive Annotation Framework for Video Object Segmentation

Bowen Chen, Huan Ling, Xiaohui Zeng, Jun Gao, Ziyue Xu, Sanja Fidler

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking Pseudo-LiDAR Representation

Xinzhu Ma, Shinan Liu, Zhiyi Xia, Hongwen Zhang, Xingyu Zeng, Wanli Ouyang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Multi Depth Panoramas for View Synthesis

Kai-En Lin, Zexiang Xu, Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Yannick Hold-Geoffroy, Stephen DiVerdi, Qi Sun, Kalyan Sunkavalli, Ravi Ramamoorthi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MINI-Net: Multiple Instance Ranking Network for Video Highlight Detection

Fa-Ting Hong, Xuanteng Huang, Wei-Hong Li, Wei-Shi Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ContactPose: A Dataset of Grasps with Object Contact and Hand Pose

Samarth Brahmbhatt, Chengcheng Tang, Christopher D. Twigg, Charles C. Kemp, James Hays

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

API-Net: Robust Generative Classifier via a Single Discriminator

Xinshuai Dong, Hong Liu, Rongrong Ji, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Qi Tian

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Bias-based Universal Adversarial Patch Attack for Automatic Check-out

Aishan Liu, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Bowen Cao, Chongzhi Zhang, Hang Yu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Imbalanced Continual Learning with Partitioning Reservoir Sampling

Chris Dongjoo Kim, Jinseo Jeong, Gunhee Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Guided Collaborative Training for Pixel-wise Semi-Supervised Learning

Zhanghan Ke, Di Qiu, Kaican Li, Qiong Yan, Rynson W.H. Lau

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Stacking Networks Dynamically for Image Restoration Based on the Plug-and-Play Framework

Haixin Wang, Tianhao Zhang, Muzhi Yu, Jinan Sun, Wei Ye, Chen Wang , Shikun Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Efficient Transfer Learning via Joint Adaptation of Network Architecture and Weight

Ming Sun, Haoxuan Dou, Junjie Yan

[pdf]

[DOI]

Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation

Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GSIR: Generalizable 3D Shape Interpretation and Reconstruction

Jianren Wang, Zhaoyuan Fang

[pdf]

[DOI]

Weakly Supervised 3D Object Detection from Lidar Point Cloud

Qinghao Meng, Wenguan Wang, Tianfei Zhou, Jianbing Shen, Luc Van Gool , Dengxin Dai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Two-phase Pseudo Label Densification for Self-training based Domain Adaptation

Inkyu Shin, Sanghyun Woo, Fei Pan, In So Kweon

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adaptive Offline Quintuplet Loss for Image-Text Matching

Tianlang Chen, Jiajun Deng, Jiebo Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Object Placement by Inpainting for Compositional Data Augmentation

Lingzhi Zhang, Tarmily Wen, Jie Min, Jiancong Wang, David Han, Jianbo Shi

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Vectorization of Technical Drawings

Vage Egiazarian, Oleg Voynov, Alexey Artemov, Denis Volkhonskiy, Aleksandr Safin, Maria Taktasheva, Denis Zorin, Evgeny Burnaev

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CAD-Deform: Deformable Fitting of CAD Models to 3D Scans

Vladislav Ishimtsev, Alexey Bokhovkin, Alexey Artemov, Savva Ignatyev , Matthias Niessner, Denis Zorin, Evgeny Burnaev

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices

Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Wujie Wen, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, Yanzhi Wang

[pdf]

[DOI]

AutoTrajectory: Label-free Trajectory Extraction and Prediction from Videos using Dynamic Points

Yuexin Ma, Xinge Zhu, Xinjing Cheng, Ruigang Yang, Jiming Liu, Dinesh Manocha

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-Agent Embodied Question Answering in Interactive Environments

Sinan Tan, Weilai Xiang, Huaping Liu, Di Guo, Fuchun Sun

[pdf]

[DOI]

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching

Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Segmenting Transparent Objects in the Wild

Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Chunhua Shen, Ping Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Length-Controllable Image Captioning

Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Few-Shot Semantic Segmentation with Democratic Attention Networks

Haochen Wang, Xudong Zhang, Yutao Hu, Yandan Yang, Xianbin Cao, Xiantong Zhen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Defocus Blur Detection via Depth Distillation

Xiaodong Cun, Chi-Man Pun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Motion Guided 3D Pose Estimation from Videos

Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Reflection Separation via Multi-bounce Polarization State Tracing

Rui Li, Simeng Qiu, Guangming Zang, Wolfgang Heidrich

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SipMask: Spatial Information Preservation for Fast Image and Video Instance Segmentation

Jiale Cao, Rao Muhammad Anwer, Hisham Cholakkal, Fahad Shahbaz Khan, Yanwei Pang, Ling Shao

[pdf]

[DOI]

SemanticAdv: Generating Adversarial Examples via Attribute-conditioned Image Editing

Haonan Qiu, Chaowei Xiao, Lei Yang, Xinchen Yan, Honglak Lee, Bo Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning with Noisy Class Labels for Instance Segmentation

Longrong Yang, Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Qishang Cheng

[pdf]

[DOI]

Deep Image Clustering with Category-Style Representation

Junjie Zhao, Donghuan Lu, Kai Ma, Yu Zhang, Yefeng Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self-supervised Motion Representation via Scattering Local Motion Cues

Yuan Tian, Zhaohui Che, Wenbo Bao, Guangtao Zhai, Zhiyong Gao

[pdf]

[DOI]

Improving Monocular Depth Estimation by Leveraging Structural Awareness and Complementary Datasets

Tian Chen, Shijie An, Yuan Zhang, Chongyang Ma , Huayan Wang, Xiaoyan Guo, Wen Zheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

BMBC: Bilateral Motion Estimation with Bilateral Cost Volume for Video Interpolation

Junheum Park, Keunsoo Ko, Chul Lee, Chang-Su Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Hard negative examples are hard, but useful

Hong Xuan, Abby Stylianou, Xiaotong Liu, Robert Pless

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ReActNet: Towards Precise Binary Neural Network with Generalized Activation Functions

Zechun Liu, Zhiqiang Shen, Marios Savvides, Kwang-Ting Cheng

[pdf]

[DOI]

Video Object Detection via Object-level Temporal Aggregation

Chun-Han Yao, Chen Fang, Xiaohui Shen, Yangyue Wan, Ming-Hsuan Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Object Detection with a Unified Label Space from Multiple Datasets

Xiangyun Zhao, Samuel Schulter, Gaurav Sharma, Yi-Hsuan Tsai, Manmohan Chandraker, Ying Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Lift, Splat, Shoot: Encoding Images from Arbitrary Camera Rigs by Implicitly Unprojecting to 3D

Jonah Philion, Sanja Fidler

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Comprehensive Image Captioning via Scene Graph Decomposition

Yiwu Zhong, Liwei Wang, Jianshu Chen, Dong Yu, Yin Li

[pdf]

[DOI]

Symbiotic Adversarial Learning for Attribute-based Person Search

Yu-Tong Cao, Jingya Wang, Dacheng Tao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Amplifying Key Cues for Human-Object-Interaction Detection

Yang Liu, Qingchao Chen, Andrew Zisserman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking Few-shot Image Classification: A Good Embedding is All You Need?

Yonglong Tian, Yue Wang, Dilip Krishnan, Joshua B. Tenenbaum, Phillip Isola

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adversarial Background-Aware Loss for Weakly-supervised Temporal Activity Localization

Kyle Min, Jason J. Corso

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Action Localization through Continual Predictive Learning

Sathyanarayanan Aakur, Sudeep Sarkar

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generative View-Correlation Adaptation for Semi-Supervised Multi-View Learning

Yunyu Liu, Lichen Wang, Yue Bai, Can Qin, Zhengming Ding, Yun Fu

[pdf]

[DOI]

READ: Reciprocal Attention Discriminator for Image-to-Video Re-Identification

Minho Shim, Hsuan-I Ho, Jinhyung Kim, Dongyoon Wee

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

3D Human Shape Reconstruction from a Polarization Image

Shihao Zou, Xinxin Zuo, Yiming Qian, Sen Wang, Chi Xu, Minglun Gong , Li Cheng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

The Devil is in the Details: Self-Supervised Attention for Vehicle Re-Identification

Pirazh Khorramshahi, Neehar Peri, Jun-cheng Chen, Rama Chellappa

[pdf]

[DOI]

Improving One-stage Visual Grounding by Recursive Sub-query Construction

Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Liwei Wang, Jiebo Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multi-level Wavelet-based Generative Adversarial Network for Perceptual Quality Enhancement of Compressed Video

Jianyi Wang, Xin Deng, Mai Xu, Congyong Chen, Yuhang Song

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Example-Guided Image Synthesis using Masked Spatial-Channel Attention and Self-Supervision

Haitian Zheng, Haofu Liao, Lele Chen, Wei Xiong, Tianlang Chen, Jiebo Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Content-Consistent Matching for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Guangrui Li, Guoliang Kang, Wu Liu, Yunchao Wei, Yi Yang

[pdf]

[DOI]

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting

Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, ZhiBo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

History Repeats Itself: Human Motion Prediction via Motion Attention

Wei Mao, Miaomiao Liu, Mathieu Salzmann

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Unsupervised Video Object Segmentation with Joint Hotspot Tracking

Lu Zhang, Jianming Zhang, Zhe Lin, Radomír Měch, Huchuan Lu, You He

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SRNet: Improving Generalization in 3D Human Pose Estimation with a Split-and-Recombine Approach

Ailing Zeng, Xiao Sun, Fuyang Huang, Minhao Liu, Qiang Xu, Stephen Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CAFE-GAN: Arbitrary Face Attribute Editing with Complementary Attention Feature

Jeong gi Kwak, David K. Han, Hanseok Ko

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MimicDet: Bridging the Gap Between One-Stage and Two-Stage Object Detection

Xin Lu, Quanquan Li, Buyu Li, Junjie Yan

[pdf]

[DOI]

Latent Topic-aware Multi-Label Classification

Jianghong Ma, Yang Liu

[pdf]

[DOI]

Finding It at Another Side: A Viewpoint-Adapted Matching Encoder for Change Captioning

Xiangxi Shi, Xu Yang, Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai

[pdf]

[DOI]

Attract, Perturb, and Explore: Learning a Feature Alignment Network for Semi-supervised Domain Adaptation

Taekyung Kim, Changick Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Curriculum Manager for Source Selection in Multi-Source Domain Adaptation

Luyu Yang, Yogesh Balaji, Ser-Nam Lim, Abhinav Shrivastava

[pdf]

[DOI]

Powering One-shot Topological NAS with Stabilized Share-parameter Proxy

Ronghao Guo, Chen Lin, Chuming Li, Keyu Tian, Ming Sun, Lu Sheng, Junjie Yan

[pdf]

[DOI]

Classes Matter: A Fine-grained Adversarial Approach to Cross-domain Semantic Segmentation

Haoran Wang, Tong Shen, Wei Zhang, Ling-Yu Duan, Tao Mei

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Boundary-preserving Mask R-CNN

Tianheng Cheng, Xinggang Wang, Lichao Huang, Wenyu Liu

[pdf]

[DOI]

Self-supervised Single-view 3D Reconstruction via Semantic Consistency

Xueting Li, Sifei Liu, Kihwan Kim, Shalini De Mello, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

MetaDistiller: Network Self-Boosting via Meta-Learned Top-Down Distillation

Benlin Liu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Cho-Jui Hsieh

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Monocular Visual Odometry via Self-Supervised Long-Term Modeling

Yuliang Zou, Pan Ji, Quoc-Huy Tran, Jia-Bin Huang, Manmohan Chandraker

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

The Devil is in Classification: A Simple Framework for Long-tail Instance Segmentation

Tao Wang, Yu Li, Bingyi Kang, Junnan Li, Junhao Liew, Sheng Tang, Steven Hoi, Jiashi Feng

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

What is Learned in Deep Uncalibrated Photometric Stereo?

Guanying Chen, Michael Waechter, Boxin Shi, Kwan-Yee K. Wong, Yasuyuki Matsushita

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Prior-based Domain Adaptive Object Detection for Hazy and Rainy Conditions

Vishwanath A. Sindagi, Poojan Oza, Rajeev Yasarla, Vishal M. Patel

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adversarial Ranking Attack and Defense

Mo Zhou, Zhenxing Niu, Le Wang, Qilin Zhang, Gang Hua

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

ReDro: Efficiently Learning Large-sized SPD Visual Representation

Saimunur Rahman, Lei Wang, Changming Sun, Luping Zhou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Graph-Based Social Relation Reasoning

Wanhua Li, Yueqi Duan, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, Jie Zhou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

EPNet: Enhancing Point Features with Image Semantics for 3D Object Detection

Tengteng Huang, Zhe Liu, Xiwu Chen, Xiang Bai

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Self-Supervised Monocular 3D Face Reconstruction by Occlusion-Aware Multi-view Geometry Consistency

Jiaxiang Shang, Tianwei Shen, Shiwei li, Lei Zhou, Mingmin Zhen, Tian Fang, Long Quan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Asynchronous Interaction Aggregation for Action Detection

Jiajun Tang, Jin Xia, Xinzhi Mu, Bo Pang, Cewu Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Shape and Viewpoint without Keypoints

Shubham Goel, Angjoo Kanazawa, Jitendra Malik

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Attentive and Hierarchical Representations for 3D Shape Recognition

Jiaxin Chen, Jie Qin, Yuming Shen, Li Liu, Fan Zhu, Ling Shao

[pdf]

[DOI]

TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search

Yibo Hu, Xiang Wu, Ran He

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Associative3D: Volumetric Reconstruction from Sparse Views

Shengyi Qian, Linyi Jin, David F. Fouhey

[pdf]

[DOI]

PlugNet: Degradation Aware Scene Text Recognition Supervised by a Pluggable Super-Resolution Unit

Yongqiang Mou, Lei Tan, Hui Yang, Jingying Chen, Leyuan Liu, Rui Yan, Yaohong Huang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Memory Selection Network for Video Propagation

Ruizheng Wu, Huaijia Lin, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Disentangled Non-local Neural Networks

Minghao Yin, Zhuliang Yao, Yue Cao, Xiu Li, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

URVOS: Unified Referring Video Object Segmentation Network with a Large-Scale Benchmark

Seonguk Seo, Joon-Young Lee, Bohyung Han

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generalizing Person Re-Identification by Camera-Aware Invariance Learning and Cross-Domain Mixup

Chuanchen Luo, Chunfeng Song, Zhaoxiang Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Semi-Supervised Crowd Counting via Self-Training on Surrogate Tasks

Yan Liu, Lingqiao Liu, Peng Wang, Pingping Zhang, Yinjie Lei

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training

Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Naiyan Wang, Xilin Chen

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Boosting Decision-based Black-box Adversarial Attacks with Random Sign Flip

Weilun Chen, Zhaoxiang Zhang, Xiaolin Hu, Baoyuan Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Knowledge Transfer via Dense Cross-Layer Mutual-Distillation

Anbang Yao, Dawei Sun

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Matching Guided Distillation

Kaiyu Yue, Jiangfan Deng, Feng Zhou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Clustering Driven Deep Autoencoder for Video Anomaly Detection

Yunpeng Chang, Zhigang Tu, Wei Xie, Junsong Yuan

[pdf]

[DOI]

Learning to Compose Hypercolumns for Visual Correspondence

Juhong Min, Jongmin Lee, Jean Ponce, Minsu Cho

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Stochastic Bundle Adjustment for Efficient and Scalable 3D Reconstruction

Lei Zhou, Zixin Luo, Mingmin Zhen, Tianwei Shen, Shiwei Li, Zhuofei Huang, Tian Fang, Long Quan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Object-based Illumination Estimation with Rendering-aware Neural Networks

Xin Wei, Guojun Chen, Yue Dong, Stephen Lin, Xin Tong

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Progressive Point Cloud Deconvolution Generation Network

Le Hui, Rui Xu, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SSCGAN: Facial Attribute Editing via Style Skip Connections

Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

[pdf]

[DOI]

Negative Pseudo Labeling using Class Proportion for Semantic Segmentation in Pathology

Hiroki Tokunaga, Brian Kenji Iwana, Yuki Teramoto, Akihiko Yoshizawa , Ryoma Bise

[pdf]

[DOI]

Learn to Propagate Reliably on Noisy Affinity Graphs

Lei Yang, Qingqiu Huang, Huaiyi Huang, Linning Xu, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Fair DARTS: Eliminating Unfair Advantages in Differentiable Architecture Search

Xiangxiang Chu, Tianbao Zhou, Bo Zhang, Jixiang Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

TANet: Towards Fully Automatic Tooth Arrangement

Guodong Wei, Zhiming Cui, Yumeng Liu, Nenglun Chen, Runnan Chen, Guiqing Li, Wenping Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

UnionDet: Union-Level Detector Towards Real-Time Human-Object Interaction Detection

Bumsoo Kim, Taeho Choi, Jaewoo Kang, Hyunwoo J. Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

GSNet: Joint Vehicle Pose and Shape Reconstruction with Geometrical and Scene-aware Supervision

Lei Ke, Shichao Li, Yanan Sun, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Resolution Switchable Networks for Runtime Efficient Image Recognition

Yikai Wang, Fuchun Sun, Duo Li, Anbang Yao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

SMAP: Single-Shot Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation

Jianan Zhen, Qi Fang, Jiaming Sun, Wentao Liu, Wei Jiang, Hujun Bao , Xiaowei Zhou

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Detect Open Classes for Universal Domain Adaptation

Bo Fu, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Visual Compositional Learning for Human-Object Interaction Detection

Zhi Hou, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Dacheng Tao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Deep Plastic Surgery: Robust and Controllable Image Editing with Human-Drawn Sketches

Shuai Yang, Zhangyang Wang, Jiaying Liu, Zongming Guo

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Rethinking Class Activation Mapping for Weakly Supervised Object Localization

Wonho Bae, Junhyug Noh, Gunhee Kim

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

OS2D: One-Stage One-Shot Object Detection by Matching Anchor Features

Anton Osokin, Denis Sumin, Vasily Lomakin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Interpretable Neural Network Decoupling

Yuchao Li, Rongrong Ji, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Shao Ling

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition

Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

CurveLane-NAS: Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending

Hang Xu, Shaoju Wang, Xinyue Cai, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contextual-Relation Consistent Domain Adaptation for Semantic Segmentation

Jiaxing Huang, Shijian Lu, Dayan Guan, Xiaobing Zhang

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Estimating People Flows to Better Count Them in Crowded Scenes

Weizhe Liu, Mathieu Salzmann, Pascal Fua

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Generate to Adapt: Resolution Adaption Network for Surveillance Face Recognition

Han Fang, Weihong Deng, Yaoyao Zhong, Jiani Hu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Feature Embeddings for Discriminant Model based Tracking

Linyu Zheng, Ming Tang, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

WeightNet: Revisiting the Design Space of Weight Networks

Ningning Ma, Xiangyu Zhang, Jiawei Huang, Jian Sun

[pdf]

[DOI]

Partially-Shared Variational Auto-encoders for Unsupervised Domain Adaptation with Target Shift

Ryuhei Takahashi, Atsushi Hashimoto, Motoharu Sonogashira, Masaaki Iiyama

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Where to Focus for Efficient Video Object Detection

Zhengkai Jiang, Yu Liu, Ceyuan Yang, Jihao Liu, Peng Gao, Qian Zhang, Shiming Xiang, Chunhong Pan

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning Object Permanence from Video

Aviv Shamsian, Ofri Kleinfeld, Amir Globerson, Gal Chechik

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Adaptive Text Recognition through Visual Matching

Chuhan Zhang, Ankush Gupta, Andrew Zisserman

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Actions as Moving Points

Yixuan Li, Zixu Wang, Limin Wang, Gangshan Wu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Learning to Exploit Multiple Vision Modalities by Using Grafted Networks

Yuhuang Hu, Tobi Delbruck, Shih-Chii Liu

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Geometric Correspondence Fields: Learned Differentiable Rendering for 3D Pose Refinement in the Wild

Alexander Grabner, Yaming Wang, Peizhao Zhang, Peihong Guo, Tong Xiao, Peter Vajda, Peter M. Roth, Vincent Lepetit

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

3D Fluid Flow Reconstruction Using Compact Light Field PIV

Zhong Li, Yu Ji, Jingyi Yu, Jinwei Ye

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Contextual Diversity for Active Learning

Sharat Agarwal, Himanshu Arora, Saket Anand, Chetan Arora

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Temporal Aggregate Representations for Long-Range Video Understanding

Fadime Sener, Dipika Singhania, Angela Yao

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Stochastic Fine-grained Labeling of Multi-state Sign Glosses for Continuous Sign Language Recognition

Zhe Niu, Brian Mak

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

General 3D Room Layout from a Single View by Render-and-Compare

Sinisa Stekovic, Shreyas Hampali, Mahdi Rad, Sayan Deb Sarkar, Friedrich Fraundorfer, Vincent Lepetit

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Neural Dense Non-Rigid Structure from Motion with Latent Space Constraints

Vikramjit Sidhu, Edgar Tretschk, Vladislav Golyanik, Antonio Agudo, Christian Theobalt

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

Multimodal Memorability: Modeling Effects of Semantics and Decay on Video Memorability

Anelise Newman, Camilo Fosco, Vincent Casser, Allen Lee, Barry McNamara, Aude Oliva

[pdf]

[supplementary material]

[DOI]

点赞
收藏
评论区
推荐文章
blmius blmius
2年前
MySQL:[Err] 1292 - Incorrect datetime value: ‘0000-00-00 00:00:00‘ for column ‘CREATE_TIME‘ at row 1
文章目录问题用navicat导入数据时,报错:原因这是因为当前的MySQL不支持datetime为0的情况。解决修改sql\mode:sql\mode:SQLMode定义了MySQL应支持的SQL语法、数据校验等,这样可以更容易地在不同的环境中使用MySQL。全局s
Jacquelyn38 Jacquelyn38
2年前
2020年前端实用代码段,为你的工作保驾护航
有空的时候,自己总结了几个代码段,在开发中也经常使用,谢谢。1、使用解构获取json数据let jsonData  id: 1,status: "OK",data: 'a', 'b';let  id, status, data: number   jsonData;console.log(id, status, number )
皕杰报表之UUID
​在我们用皕杰报表工具设计填报报表时,如何在新增行里自动增加id呢?能新增整数排序id吗?目前可以在新增行里自动增加id,但只能用uuid函数增加UUID编码,不能新增整数排序id。uuid函数说明:获取一个UUID,可以在填报表中用来创建数据ID语法:uuid()或uuid(sep)参数说明:sep布尔值,生成的uuid中是否包含分隔符'',缺省为
Stella981 Stella981
2年前
Opencv中Mat矩阵相乘——点乘、dot、mul运算详解
Opencv中Mat矩阵相乘——点乘、dot、mul运算详解2016年09月02日00:00:36 \牧野(https://www.oschina.net/action/GoToLink?urlhttps%3A%2F%2Fme.csdn.net%2Fdcrmg) 阅读数:59593
Stella981 Stella981
2年前
28篇论文、6大主题带你一览CVPR2020研究趋势
  !(http://dingyue.ws.126.net/2020/0625/c176bdbej00qchkrg001ld200p000ang00it0080.jpg)  编译|陈大鑫  编辑|丛末  首度于线上召开的CVPR2020会议已经落下帷幕。今年,大会共有1467篇论文被接收,共举办了29个Tutorial、64
Stella981 Stella981
2年前
2020 ECCV 所有论文及补充材料链接(一)
2020ECCV所有论文及补充材料链接(一)(https://www.oschina.net/action/GoToLink?urlhttps%3A%2F%2Fmp.csdn.net%2Fconsole%2Feditor%2Fhtml%2F108199816)2020ECCV所有论文及补充材料链接(二)(https://www.osch
Wesley13 Wesley13
2年前
mysql设置时区
mysql设置时区mysql\_query("SETtime\_zone'8:00'")ordie('时区设置失败,请联系管理员!');中国在东8区所以加8方法二:selectcount(user\_id)asdevice,CONVERT\_TZ(FROM\_UNIXTIME(reg\_time),'08:00','0
Wesley13 Wesley13
2年前
00:Java简单了解
浅谈Java之概述Java是SUN(StanfordUniversityNetwork),斯坦福大学网络公司)1995年推出的一门高级编程语言。Java是一种面向Internet的编程语言。随着Java技术在web方面的不断成熟,已经成为Web应用程序的首选开发语言。Java是简单易学,完全面向对象,安全可靠,与平台无关的编程语言。
Stella981 Stella981
2年前
Django中Admin中的一些参数配置
设置在列表中显示的字段,id为django模型默认的主键list_display('id','name','sex','profession','email','qq','phone','status','create_time')设置在列表可编辑字段list_editable
Wesley13 Wesley13
2年前
MySQL部分从库上面因为大量的临时表tmp_table造成慢查询
背景描述Time:20190124T00:08:14.70572408:00User@Host:@Id:Schema:sentrymetaLast_errno:0Killed:0Query_time:0.315758Lock_