Go语言学习——彻底弄懂return和defer的微妙关系

科工人 等级 548 0 0

疑问

前面在函数篇里介绍了Go语言的函数是支持多返回值的。

只要在函数体内,对返回值赋值,最后加上return就可以返回所有的返回值。

最近在写代码的时候经常遇到在return后,还要在defer里面做一些收尾工作,比如事务的提交或回滚。所以想弄清楚这个return和defer到底是什么关系,它们谁先谁后,对于最后返回值又有什么影响呢?

动手验证

了解下来,问题比我想的要复杂,不信你先看看下面这段代码输出结果是啥

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("f1 result: ", f1())
  fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
  var i int
  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f11: ", i)
  }()

  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f12: ", i)
  }()

  i = 1000
  return i
}

func f2() (i int) {
  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f21: ", i)
  }()

  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f22: ", i)
  }()

  i = 1000
  return i
} 

最后的执行结果如下

f12: 1001
f11: 1002
f1 result: 1000
f22: 1001
f21: 1002
f2 result: 1002 

f1函数:

进入该函数,因为没有指定返回值变量,需要先声明i变量,因为是int类型,如果没有赋值,该变量初始化值为0,之后执行i=1000的赋值操作,然后执行return语句,返回i的值。

真正返回之前还要执行defer函数部分,两个defer函数分别针对i进行自增操作,i的值依次为1001和1002

f2函数:

进入该函数,因为已经定义好了返回值变量即为i,然后直接赋值i=1000,再返回i的值。

同样的,也要在真正返回i前,执行两个defer函数,同样i依次自增得到1001和1002。

问题的关键是为什么无名参数返回的值是1000,其并未收到defer函数对于i自增的影响;而有名函数在执行defer后,最后返回的i值为1002。

网上找了一些原因,提到一个结论

原因就是return会将返回值先保存起来,对于无名返回值来说,
保存在一个临时对象中,defer是看不到这个临时对象的;
而对于有名返回值来说,就保存在已命名的变量中。 

看到这个结论,我想试试通过打印i的地址值是否可以看出一些端倪和线索

为此在两个函数中添加了打印i的地址信息

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("f1 result: ", f1())
  fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
  var i int
  fmt.Printf("i: %p \n", &i)
  defer func() {
    i++
    fmt.Printf("i: %p \n", &i)
    fmt.Println("f11: ", i)
  }()

  defer func() {
    i++
    fmt.Printf("i: %p \n", &i)
    fmt.Println("f12: ", i)
  }()

  i = 1000
  return i
}

func f2() (i int) {
  fmt.Printf("i: %p \n", &i)
  defer func() {
    i++
    fmt.Printf("i: %p \n", &i)
    fmt.Println("f21: ", i)
  }()

  defer func() {
    i++
    fmt.Printf("i: %p \n", &i)
    fmt.Println("f22: ", i)
  }()
  i = 1000
  return i
} 

程序输出结果为

i: 0xc000090000 
i: 0xc000090000 
f12: 1001
i: 0xc000090000 
f11: 1002
f1 result: 1000
i: 0xc00009a008 
i: 0xc00009a008 
f22: 1001
i: 0xc00009a008 
f21: 1002
f2 result: 1002 

从这个结果可以看出,无论是f1还是f2函数中,变量i的地址全程没有改变过。

所以对于上面这个结论我似乎懂了,但是还是有些模糊,return保存在一个临时对象中,defer看不到这个临时变量,但是i的值为什么能够在1000的基础上累加呢?

拨开云雾

如果要从根本解决这个疑问,最好能够看看这段程序执行,背后的内存是如何分配的。

这时候想到了前几天看书里提到的可以通过命令将go语言转为汇编语言。

为了简化问题,将源代码修改为

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("f1 result: ", f1())
  fmt.Println("f2 result: ", f2())
}

func f1() int {
  var i int
  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f11: ", i)
  }()

  i = 1000
  return i
}

func f2() (i int) {
  defer func() {
    i++
    fmt.Println("f21: ", i)
  }()
  i = 1000
  return i
} 

通过执行命令go tool compile -S test.go得到汇编代码如下

os.(*File).close STEXT dupok nosplit size=26 args=0x18 locals=0x0
  ...
  0x0000 00000 (test.go:5)  TEXT  "".main(SB), ABIInternal, $136-0
  0x0000 00000 (test.go:5)  MOVQ  (TLS), CX
  0x0009 00009 (test.go:5)  LEAQ  -8(SP), AX
  0x000e 00014 (test.go:5)  CMPQ  AX, 16(CX)
  0x0012 00018 (test.go:5)  JLS 315
  0x0018 00024 (test.go:5)  SUBQ  $136, SP
  0x001f 00031 (test.go:5)  MOVQ  BP, 128(SP)
  0x0027 00039 (test.go:5)  LEAQ  128(SP), BP
  0x002f 00047 (test.go:5)  FUNCDATA  $0, gclocals·7d2d5fca80364273fb07d5820a76fef4(SB)
  ...
"".f1 STEXT size=145 args=0x8 locals=0x28
  0x0000 00000 (test.go:10)  TEXT  "".f1(SB), ABIInternal, $40-8
  0x0000 00000 (test.go:10)  MOVQ  (TLS), CX
  0x0009 00009 (test.go:10)  CMPQ  SP, 16(CX)
  0x000d 00013 (test.go:10)  JLS 135
  0x000f 00015 (test.go:10)  SUBQ  $40, SP
  0x0013 00019 (test.go:10)  MOVQ  BP, 32(SP)
  0x0018 00024 (test.go:10)  LEAQ  32(SP), BP
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  PCDATA $2, $0
  0x001d 00029 (test.go:10)  PCDATA $0, $0
  0x001d 00029 (test.go:10)  MOVQ  $0, "".~r0+48(SP)
  0x0026 00038 (test.go:11)  MOVQ  $0, "".i+24(SP)
  0x002f 00047 (test.go:12)  MOVL  $8, (SP)
  0x0036 00054 (test.go:12)  PCDATA $2, $1
  0x0036 00054 (test.go:12)  LEAQ  "".f1.func1·f(SB), AX
  0x003d 00061 (test.go:12)  PCDATA $2, $0
  0x003d 00061 (test.go:12)  MOVQ  AX, 8(SP)
  0x0042 00066 (test.go:12)  PCDATA $2, $1
  0x0042 00066 (test.go:12)  LEAQ  "".i+24(SP), AX
  0x0047 00071 (test.go:12)  PCDATA $2, $0
  0x0047 00071 (test.go:12)  MOVQ  AX, 16(SP)
  0x004c 00076 (test.go:12)  CALL  runtime.deferproc(SB)
  0x0051 00081 (test.go:12)  TESTL  AX, AX
  0x0053 00083 (test.go:12)  JNE 119
  0x0055 00085 (test.go:17)  MOVQ  $1000, "".i+24(SP)
  0x005e 00094 (test.go:18)  MOVQ  $1000, "".~r0+48(SP)
  0x0067 00103 (test.go:18)  XCHGL  AX, AX
  0x0068 00104 (test.go:18)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x006d 00109 (test.go:18)  MOVQ  32(SP), BP
  0x0072 00114 (test.go:18)  ADDQ  $40, SP
  0x0076 00118 (test.go:18)  RET
  0x0077 00119 (test.go:12)  XCHGL  AX, AX
  0x0078 00120 (test.go:12)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x007d 00125 (test.go:12)  MOVQ  32(SP), BP
  0x0082 00130 (test.go:12)  ADDQ  $40, SP
  0x0086 00134 (test.go:12)  RET
  0x0087 00135 (test.go:12)  NOP
  0x0087 00135 (test.go:10)  PCDATA $0, $-1
  0x0087 00135 (test.go:10)  PCDATA $2, $-1
  0x0087 00135 (test.go:10)  CALL  runtime.morestack_noctxt(SB)
  0x008c 00140 (test.go:10)  JMP 0
  ...
  0x0000 00000 (test.go:21)  TEXT  "".f2(SB), ABIInternal, $32-8
  0x0000 00000 (test.go:21)  MOVQ  (TLS), CX
  0x0009 00009 (test.go:21)  CMPQ  SP, 16(CX)
  0x000d 00013 (test.go:21)  JLS 117
  0x000f 00015 (test.go:21)  SUBQ  $32, SP
  0x0013 00019 (test.go:21)  MOVQ  BP, 24(SP)
  0x0018 00024 (test.go:21)  LEAQ  24(SP), BP
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  PCDATA $2, $0
  0x001d 00029 (test.go:21)  PCDATA $0, $0
  0x001d 00029 (test.go:21)  MOVQ  $0, "".i+40(SP)
  0x0026 00038 (test.go:22)  MOVL  $8, (SP)
  0x002d 00045 (test.go:22)  PCDATA $2, $1
  0x002d 00045 (test.go:22)  LEAQ  "".f2.func1·f(SB), AX
  0x0034 00052 (test.go:22)  PCDATA $2, $0
  0x0034 00052 (test.go:22)  MOVQ  AX, 8(SP)
  0x0039 00057 (test.go:22)  PCDATA $2, $1
  0x0039 00057 (test.go:22)  LEAQ  "".i+40(SP), AX
  0x003e 00062 (test.go:22)  PCDATA $2, $0
  0x003e 00062 (test.go:22)  MOVQ  AX, 16(SP)
  0x0043 00067 (test.go:22)  CALL  runtime.deferproc(SB)
  0x0048 00072 (test.go:22)  TESTL  AX, AX
  0x004a 00074 (test.go:22)  JNE 101
  0x004c 00076 (test.go:26)  MOVQ  $1000, "".i+40(SP)
  0x0055 00085 (test.go:27)  XCHGL  AX, AX
  0x0056 00086 (test.go:27)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x005b 00091 (test.go:27)  MOVQ  24(SP), BP
  0x0060 00096 (test.go:27)  ADDQ  $32, SP
  0x0064 00100 (test.go:27)  RET
  0x0065 00101 (test.go:22)  XCHGL  AX, AX
  0x0066 00102 (test.go:22)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x006b 00107 (test.go:22)  MOVQ  24(SP), BP
  0x0070 00112 (test.go:22)  ADDQ  $32, SP
  0x0074 00116 (test.go:22)  RET
  0x0075 00117 (test.go:22)  NOP
  0x0075 00117 (test.go:21)  PCDATA $0, $-1
  0x0075 00117 (test.go:21)  PCDATA $2, $-1
  0x0075 00117 (test.go:21)  CALL  runtime.morestack_noctxt(SB)
  0x007a 00122 (test.go:21)  JMP 0
  ...          ........
  rel 16+8 t=1 type.[2]interface {}+0 

感觉离真相只差一步了,就是看完这段汇编代码就能搞明白这个return在无名和有名返回值时分别做了什么,所谓的零时变量是咋分配的,想想就有点小激动呢

但是,比较棘手的是,我没学过汇编-_-!

但是again,这有什么关系呢,两个函数既然执行结果不一样,那么在汇编层面肯定也有不一样的地方,于是开始找不同,最终在上面的汇编代码分别找到关键信息如下

"".f2 STEXT size=124 args=0x8 locals=0x20
  0x0000 00000 (test.go:21)  TEXT  "".f2(SB), ABIInternal, $32-8
  0x0000 00000 (test.go:21)  MOVQ  (TLS), CX
  0x0009 00009 (test.go:21)  CMPQ  SP, 16(CX)
  0x000d 00013 (test.go:21)  JLS 117
  0x000f 00015 (test.go:21)  SUBQ  $32, SP
  0x0013 00019 (test.go:21)  MOVQ  BP, 24(SP)
  0x0018 00024 (test.go:21)  LEAQ  24(SP), BP
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  FUNCDATA  $3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
  0x001d 00029 (test.go:21)  PCDATA $2, $0
  0x001d 00029 (test.go:21)  PCDATA $0, $0
  0x001d 00029 (test.go:21)  MOVQ  $0, "".i+40(SP)
  0x0026 00038 (test.go:22)  MOVL  $8, (SP)
  0x002d 00045 (test.go:22)  PCDATA $2, $1
  0x002d 00045 (test.go:22)  LEAQ  "".f2.func1·f(SB), AX
  0x0034 00052 (test.go:22)  PCDATA $2, $0
  0x0034 00052 (test.go:22)  MOVQ  AX, 8(SP)
  0x0039 00057 (test.go:22)  PCDATA $2, $1
  0x0039 00057 (test.go:22)  LEAQ  "".i+40(SP), AX
  0x003e 00062 (test.go:22)  PCDATA $2, $0
  0x003e 00062 (test.go:22)  MOVQ  AX, 16(SP)
  0x0043 00067 (test.go:22)  CALL  runtime.deferproc(SB)
  0x0048 00072 (test.go:22)  TESTL  AX, AX
  0x004a 00074 (test.go:22)  JNE 101
  0x004c 00076 (test.go:26)  MOVQ  $1000, "".i+40(SP)
  0x0055 00085 (test.go:27)  XCHGL  AX, AX
  0x0056 00086 (test.go:27)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x005b 00091 (test.go:27)  MOVQ  24(SP), BP
  0x0060 00096 (test.go:27)  ADDQ  $32, SP
  0x0064 00100 (test.go:27)  RET
  0x0065 00101 (test.go:22)  XCHGL  AX, AX
  0x0066 00102 (test.go:22)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x006b 00107 (test.go:22)  MOVQ  24(SP), BP
  0x0070 00112 (test.go:22)  ADDQ  $32, SP
  0x0074 00116 (test.go:22)  RET
  0x0075 00117 (test.go:22)  NOP
  0x0075 00117 (test.go:21)  PCDATA $0, $-1
  0x0075 00117 (test.go:21)  PCDATA $2, $-1
  0x0075 00117 (test.go:21)  CALL  runtime.morestack_noctxt(SB)
  0x007a 00122 (test.go:21)  JMP 0 

这是f2有名返回值的关键信息,主要看

 0x004c 00076 (test.go:26)  MOVQ  $1000, "".i+40(SP) 

这个大概意思就是把1000放到"".i+40(SP)这个内存地址上,然后下面执行的操作就是返回了

"".f1 STEXT size=145 args=0x8 locals=0x28
  0x0000 00000 (test.go:10)  TEXT  "".f1(SB), ABIInternal, $40-8
  0x0000 00000 (test.go:10)  MOVQ  (TLS), CX
  0x0009 00009 (test.go:10)  CMPQ  SP, 16(CX)
  0x000d 00013 (test.go:10)  JLS 135
  0x000f 00015 (test.go:10)  SUBQ  $40, SP
  0x0013 00019 (test.go:10)  MOVQ  BP, 32(SP)
  0x0018 00024 (test.go:10)  LEAQ  32(SP), BP
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $0, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $1, gclocals·33cdeccccebe80329f1fdbee7f5874cb(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  FUNCDATA  $3, gclocals·9fb7f0986f647f17cb53dda1484e0f7a(SB)
  0x001d 00029 (test.go:10)  PCDATA $2, $0
  0x001d 00029 (test.go:10)  PCDATA $0, $0
  0x001d 00029 (test.go:10)  MOVQ  $0, "".~r0+48(SP)
  0x0026 00038 (test.go:11)  MOVQ  $0, "".i+24(SP)
  0x002f 00047 (test.go:12)  MOVL  $8, (SP)
  0x0036 00054 (test.go:12)  PCDATA $2, $1
  0x0036 00054 (test.go:12)  LEAQ  "".f1.func1·f(SB), AX
  0x003d 00061 (test.go:12)  PCDATA $2, $0
  0x003d 00061 (test.go:12)  MOVQ  AX, 8(SP)
  0x0042 00066 (test.go:12)  PCDATA $2, $1
  0x0042 00066 (test.go:12)  LEAQ  "".i+24(SP), AX
  0x0047 00071 (test.go:12)  PCDATA $2, $0
  0x0047 00071 (test.go:12)  MOVQ  AX, 16(SP)
  0x004c 00076 (test.go:12)  CALL  runtime.deferproc(SB)
  0x0051 00081 (test.go:12)  TESTL  AX, AX
  0x0053 00083 (test.go:12)  JNE 119
  0x0055 00085 (test.go:17)  MOVQ  $1000, "".i+24(SP)
  0x005e 00094 (test.go:18)  MOVQ  $1000, "".~r0+48(SP)
  0x0067 00103 (test.go:18)  XCHGL  AX, AX
  0x0068 00104 (test.go:18)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x006d 00109 (test.go:18)  MOVQ  32(SP), BP
  0x0072 00114 (test.go:18)  ADDQ  $40, SP
  0x0076 00118 (test.go:18)  RET
  0x0077 00119 (test.go:12)  XCHGL  AX, AX
  0x0078 00120 (test.go:12)  CALL  runtime.deferreturn(SB)
  0x007d 00125 (test.go:12)  MOVQ  32(SP), BP
  0x0082 00130 (test.go:12)  ADDQ  $40, SP
  0x0086 00134 (test.go:12)  RET
  0x0087 00135 (test.go:12)  NOP
  0x0087 00135 (test.go:10)  PCDATA $0, $-1
  0x0087 00135 (test.go:10)  PCDATA $2, $-1
  0x0087 00135 (test.go:10)  CALL  runtime.morestack_noctxt(SB)
  0x008c 00140 (test.go:10)  JMP 0 

这是f1无名返回值的关键信息,主要看

 0x0055 00085 (test.go:17)  MOVQ  $1000, "".i+24(SP)
  0x005e 00094 (test.go:18)  MOVQ  $1000, "".~r0+48(SP) 

这个大概意思就是把1000放到"".i+24(SP)这个内存地址上,然后又把1000赋给了"".r0+48(SP),这就是和f1不一样的地方。对应前面结论,我们在这里找到了验证。大致过程就是无名返回值的情况,在return的时候开辟了一个新内存空间,后续的defer读取的还是"".i+24(SP)这样的内存地址而无法读取临时空间的值。return在函数最后返回的也是"".r0+48(SP)对应的值即1000。(因为没有研究过汇编,有些细节可能有待考证)

结论

到此,我们算是搞明白了Go语言里面return和defer之间的微妙关系,从汇编层面看清了在无名返回值和有名返回值return返回的差异。

收藏
评论区

相关推荐

Golang高阶:Golang1.5到Golang1.12包管理
版权所有,转载请注明:http://www.lenggirl.com/go/gomod.html(https://links.jianshu.com/go?tohttp%3A%2F%2Fwww.lenggirl.com%2Fgo%2Fgomod.html) 1. 前言 Golang 是一门到如今有十年的静态高级语言了,2009年的时
Golang高并发抓取HTML图片
版权所有,转载请注明:http://www.lenggirl.com/language/gopicture.html(https://links.jianshu.com/go?tohttp%3A%2F%2Fwww.lenggirl.com%2Flanguage%2Fgopicture.html) 使用准备 1.安装Golang 2.
Golang指南:顶级Golang框架、IDE和工具列表
自推出以来,Google的Go编程语言(Golang)越来越受主流用户的欢迎。在2016年12月的一份调研中,3,595名受访者中有89%表明他们在工作中或工作以外用Go语言编程。 此外,在编程语言中,Go语言在专业知识和偏好方面排名最高。2017年7月,在Tiobe的年度编程语言排名(https://www.tiobe.com/tiobeindex
godoc 命令和 golang 代码文档管理
介绍 godoc 是 golang 自带的文档查看器,更多的提供部署服务 go doc 和 godoc 在 golang 1.13 被移除了,可以自行安装 golang.org go1.13 godoc(https://links.jianshu.com/go?tohttps%3A%2F%2Fgolang.org%2Fdoc%2Fg
为什么GOPROXY对Golang开发如此重要
为什么GOPROXY对Golang开发如此重要 引言 从Go 1.13开始,Go Module作为Golang中的标准包管理器,在安装时自动启用,并附带一个默认的GOPROXY。 但是对于其他的GOPROXY选项,比如JFrog GoCenter,以及你自己的Go Module包,你需要在公众视野中保持安全,你应该选择什么样的配置? 你怎样才能
【Golang】Go入门及进阶书籍推荐
Go入门教程全集 链接: https://pan.baidu.com/s/1mWD7DpRa56WXi7WmNaohOg(https://pan.baidu.com/s/1mWD7DpRa56WXi7WmNaohOg) 提取码: ki1e Cloud.Native.Go.pdf C和指针.pdf C面向对象多线程编程.pdf Design Patt
【Golang】GoWeb框架之Gin-简明教程
Gin 简介 Gin is a HTTP web framework written in Go (Golang). It features a
【程序人生】毕业入职后,C++转Go语言工作半年感受
我在大学期间就听说了Go并学习了一段时间,坦白的说,那时候对Go是比较无感的,因为并 没有看到Go特别亮眼的地方,可能和我使用C、C、Java有关,这三
Golang中常用的字符串操作
Golang中常用的字符串操作 一、标准库相关的Package go import( "strings" ) 二、常用字符串操作 1. 判断是否为空字符串 1.1 使用“”进行判断 思路:直接判断是否等于""空字符串,由于Golang中字符串不能为 nil,且为值类型,所以直接与空字符串比较即可。 举例: go
深入理解 Go Slice
(https://imghelloworld.osscnbeijing.aliyuncs.com/0ce8a8773a658d4b843e5796a0dbf001.png) image 原文地址:深入理解 Go Slice(https://github.com/EDDYCJY/blog/blob/master/golang/pkg/20
我的golang基础
库查询 https://gowalker.org/你应该$HOME/.profile文件增加下面设置。 搭建go的环境 step1:去golang的官网下载go的安装包 windows:go1.9.2.....msi mac:go1.9.2......pkg 双击傻瓜式安装 linux:go1.9.2.linuxamd64.tar.gz 默认到下
go语言开发入门:GO 开发者对 GO 初学者的建议
以促进 India 的 go 编程作为 GopherConIndia 承诺的一部分。我们采访了 40 位 Gophers(一个 Gopher 代表一个 GO 项目或是任何地方的 GO 程序员),得到了他们关于 GO 的意见。如果你正好刚刚开始 go 编程,他们对于我们一些问题的答案可能会对你有非常有用。看看这些。应该做:通读 the Go standard
go mod环境搭建
前言go mod 是golang最新的模块依赖管理的工具,推荐使用。 go 1.11通过设置环境变量GO111MODULE来决定是否启用 go1.13已经默认支持,以下以1.13为例配置环境变量 export GOPROXY 或 export GOPROXY export GOPATH"/Users/XXX
Go语言学习——彻底弄懂return和defer的微妙关系
疑问前面在函数篇里介绍了Go语言的函数是支持多返回值的。只要在函数体内,对返回值赋值,最后加上return就可以返回所有的返回值。最近在写代码的时候经常遇到在return后,还要在defer里面做一些收尾工作,比如事务的提交或回滚。所以想弄清楚这个return和defer到底是什么关系,它们谁先谁后,对于最后返回值又有什么影响呢? 动手验证了解
go run main.go undefined? golang main包那点事
最近把我的ss项目做了一下结构调整,一顿重构后,输入go run main.go,编译报错function undefined。额,怎么回事明明把函数定义在main.go上面的文件中啊。之前也遇到过这个问题不过没用深究,下面我们来说说go main包那点事。golang main包推荐只有一个main.go文件,这样大家就能按照习惯的方式,`go run m